open

Only available on StudyMode
  • Topic: Law, Civil law, International law
  • Pages : 39 (13516 words )
  • Download(s) : 25
  • Published : January 29, 2014
Open Document
Text Preview
FACULTY OF LAW
Program of Study Leading to the
Degree of Bachelor Laws (LL.B.)
Sophomore Year
First Semester
Sem.Cr.
LAW2001 Civil and Commercial Code :Property
3
3
LAW2002 Civil and Commercial Code :Obligation
LAW2003 Civil and Commercial Code :Torts,
Management of Affairs without
Mandate and Enrichment
3
LAW2004 Constitutional Law and Political Institution
3
LAW2005 Civil and Commercial Code :Sale,
Exchange, Gift
2
LAW2006 Criminal Law 1
3
RAM1000 Knowlege and Morality
Total
17
Second Semester
Sem.Cr.
LAW2007 Criminal Law 2
3
LAW2008 Civil and Commercial Code :Hire of
Property, Hire Purchase, Hire of
Services, Hire of work, Carriages
2
LAW2009 Civil and Commercial Code :Loan,
Deposit, Warehousing,Compromise,
Gambling and Betting
2
LAW2010 Civil and Commercial Code : Suretyship,
Mortgage, Pledge
2
LAW2011 Civil and Commercial Code :
Agency, Brokerage
2
LAW2012 Civil and Commercial Code :Insurance
2
LAW2013 Civil and Commercial Code :
Bills, Current Account
2
................. Elective
3
Total 18

Junior Year
First Semester
Sem.Cr.
LAW3001 Criminal Law 3
3
LAW3002 Civil and Commercial Code :
Partnerships, Companies
Public company Limited
2
LAW3003 Civil and Commercial Code :Family
3
LAW3004 Law on Court Organization
2
LAW3005 Civil Procedure Code 1
3
LAW3006 Criminal Procedure Code 1
3
................. Elective
3
19
Total
Second Semester
Sem.Cr.
LAW3007 Civil Procedure Code 2
3
LAW3008 Criminal Procedure Code 2
3
LAW3009 Civil and Commercial Code :
Succession
3
LAW3010 Bankruptcy Law
2
LAW3011 Law of Evidence
2
LAW3012 Administrative Law
3
3
................. Elective
Total
19
Senior Year
First Semester
Sem.Cr.
LAW4001 Law on Income Tax
2
LAW4002 Lawyer Practice and legal
document preparation
2
LAW4003 Public International Law
3
LAW4004 Labour and Social Security Law
3
LAW4005 Legal Profession, Ethics Visual
Moral and Disciplines for Lawyers
2
............
Elective
3
Total
15
Second Semester
Sem.Cr.
LAW4006 Private and Criminal International Law
3
LAW4007 Philosophy of Law
2
LAW4008 Land Law
2
LAW4009 Law on Intellectual Property 1
2
LAW4010 International Trade Law
2
................. Elective
3
Total
14
Total for 4 years
140

ÃÐàºÕ  º¡ÒÃÊÁÑ ¤ Ãà¢é Ò à»ç ¹ ¹Ñ ¡ ÈÖ ¡ ÉÒÁËÒÇÔ · ÂÒÅÑ Â ÃÒÁ¤Óá˧ ¾.È. 2556

37

¤³Ð¹ÔμÈÒÊμÃì
Ô
* á¼¹¡Ó˹´¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ
* â¤Ã§ÊÃéÒ§ËÅÑ¡ÊÙμÃ
* à·Õºâ͹˹èÇ¡Ôμ

μÔ´μèÍÊͺ¶ÒÁà¾ÔÁàμÔÁ â·Ã. 02-3108174-5 è

ÃÐàºÕ  º¡ÒÃÊÁÑ ¤ Ãà¢é Ò à»ç ¹ ¹Ñ ¡ ÈÖ ¡ ÉÒÁËÒÇÔ · ÂÒÅÑ Â ÃÒÁ¤Óá˧ ¾.È. 2556

35

FACULTY OF LAW
Program of Study Leading to the
Degree of Bachelor Laws (LL.B.)

THA1001
................

................

}

}

}

(Select one)

................

LIS1003
LAW1001
LAW1002

36

Science and Mathematics
(BIO1001, CMS1004, BIO2202,
Select
INT1005, MTH1003, PHY1001,
3
one
SCI1003, STA1003, )
Using the Library (LB 103)
1
Principle of Public Law
2
Principle of Private Law
2
Total 17

}

................
................

LAW1003

Freshman Year
Second Semester
Sem.Cr.
Preparation for Speech and Writing
3
Foreign Language
(ARA1002, CHI1002, ENG1002,
FRE1002, GER1002, GRK1002,
Select
HIN1002, JPN1002, KHM1002,
3
one
KOR1002, LAO1002, MAL1002,
MMR1002, RUS1002,SPN1002,
VNM1002)
Humanities
(PSY1001, PHI1000, PHI1001,
PHI1003, PHI1005, PHI1007, Select one 3
HIS1201)
(HIS1001, HIS1002, HIS1003)

}

}

}

Freshman Year
First Semester
Sem.Cr.
Structure of Thai and Its Usage
3 THA1003
................
Foreign Language
(ARA1001, CHI1001, ENG1001
FRE1001, GER1001, GRK1001,
HIN1001, JPN1001, KHM1001, Select 3
KOR1001, LAO1001, MAL1001, one
MMR1001, RUS1001,SPN1001,
VNM1001)
................
Humanities
(PSY1001, PHI1000, PHI1001,
PHI1003, PHI1005, PHI1007, Select one 3
HIS1201)
(HIS1001, HIS1002, HIS1003)

(Select one)
Social Science
(ECO1003,POL1100, SOC1003,
Select two 6
SOC2033,...
tracking img