Obesity

Pages: 9 (2404 words) Published: March 23, 2011
KABANATA I

PAGLALAHAD NG SULIRANIN

Ang pag-aaral na ito ay naglalayong masagot ang mga suliraning pumapaloob sa kalagayang pangkalusugan ng mga obese. Ang pangunahing suliranin nito ay ang epekto ng pagiging obese. Ang epektong ito ay maymalaking kaugnayan sa pisikal, emosyonal at mental na aspekto ng mga taongnapatunayang obese na lubos na nakahahadlang sa mga gawain nila sa kanilangpang-araw-araw na buhay.Upang masagot ang suliraning ito ay kinailangang pag-aralan ngmananaliksik ang mga bagay na nakapaligid sa nasabing suliranin. Kasama sa mga tatalakayin ang pagkain at ang kahalagahan nito, sanhi ng kagustuhan nakumain, at ang mabisang solusyon at rekomendasyon ukol dito.Ang mga susunod na katanungan ay magsisilbing gabay ng pag-aaral na ito upang lubusan pang mapalawig ang paksa:

1. Ano ang Obesity?

2. Ano ang pagkakaiba ng Obesity sa Overweight?

3. Anu-ano ang mga sintomas ng Obesity?

4. Anu-ano ang sanhi at epekto ng Obesity?

5. Anu ang mga epekto ng pagiging Obese?

KAHALAGAHAN NG PAG-AARAL

Ang pananaliksik na ito ay may layuning ipagbigay-alam sa mga… Kabataan:

…ang mga spesipikong detalye tungkol sa obesidad upang kanila rin itong magamit sa kanilang mga pag-aaral. •
…na malaki ang pagkakataong ang pagiging obese nila habang batapa sila ay magiging panghabangbuhay, kaakibat ng mga sakit na maaaring kumitil sa kanyang buhay. •
…ang mga posibleng lunas at pag-iwas sa pagiging obese.

 

…upang mamulat sila o magkaroon sila ng kamalayan sa mga maaaring dulot nito sa kanila o sa ibang tao. Magulang:

…ang saklaw ng pagiging obese at ang mga kalakip na sakit nito. •
…ang mga masamang epekto ng pagiging obese para magabayan nila ng tama ang kanilang mga anak.


…ang mga tamang pagkain, at gawain na dapat isagawa ng tao upang maiwasan ang pagiging obese. Ang pagiging obese ay komplikado. Dapat sa murang gulang pa lang ay magkaroon na ng kahit kaunting pahapyaw ang mga kabataan upang sila'y magawi sa isang malusog na pamumuhay.

KATUTURAN NG MGA TALAKAY

Para lubusang maintindihan ng mga mambabasa ang nilalaman nitongpananaliksik, minarapat na bigyang kahulugan ang mga sumusunod na kataga o mga salita:

* Altapresyon - ay ang pagkakaroon ng hindi normal na mataas napresyon ng dugo at mabilis na pagdaloy ng dugo

* Diyabetes - Ang sakit na diabetes ay isang kundisyon kung saanbumababa ang abilidad o kaya ay kumpletong nababawasan ang abilidad ng bodytissues na pangalagaan at gamitin ang sustansiyang nagdudulot ng lakas atenerhiya sa katawan

* Kanser - abnormal na pagdami ng cell sa ating katawan na maaaringsumira sa pag-function nang maayos ng ilang bahagi sa ating katawan.

* Underweight - kakulangan sa timbang na maaaring dulot ng malnutrisyon

* Sleep Apnea - panandaliang pagkawala ng hininga o pagtigil ng paghinga habang natutulog.

SAKLAW AT HANGGANAN NG PAG-AARAL

Ang pananaliksik na ito at sumasaklaw sa impormasyong tungkol sa obesidad lamang. Sa pananaliksik na ito, minabuting limitahan ang saklaw ng pag-aaral. Bagama’t nangangahulugan ang limitasyon ng hangganan ng maraming impormasyon na maaring isama upang mapaunlad nang lubos ang napiling pag-aralan ay ginawa ito upang maging mas makatotohanan at mas komprehensibo ang pagtalakay sa mga aspektong may kaugnayan sa pag-aaral na ito.

KABANATA II

METODOLOHIYA
Gumamit ang mananaliksik ng mga kasanayan sa pananaliksik sa pagsulat ng terminong papel hango sa pagsisiyasat tungkol sa Obesity. Kumuha ang mananaliksik ng impormasyon sa paksa base sa kanilang kaalaman at sa mga opinion ng mga tao sa kanilang paligid. Nakatulong din ang “internet” balita at dyaryo upang makumpleto ang kanilang pagsasaliksik.

KABANATA III

INTRODUKSYON

Ang Katabaan o Obesidad ay abnormal na pag-akumula ng sobrang taba sakatawan na maaring magdulot sa taong iyon ng sari-saring mga karamdaman at mga sakit tulad ng Diyabetes, Sakit sa Puso, Altapresyon, Rayuma, Kanser, atbp…Kung...
Continue Reading

Please join StudyMode to read the full document

You May Also Find These Documents Helpful

  • Obesity Essay
  • Obesity Essay
  • Obesity Essay
  • Essay about obesity
  • Obesity Essay
  • Essay about Obesity
  • Obesity Essay
  • obesity Essay

Become a StudyMode Member

Sign Up - It's Free