Nota Pc

Pages: 12 (1885 words) Published: March 10, 2011
Disunting oleh: Azrina Bte Benan

MENYELENGGARA KOMPUTER (FINE TUNING PC)
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Pengenalan virus Penggunaan Sophos Anti-Virus Pembersihan ruang storan fail Internet Browser Pembersihan ruang storan cakera keras (Disk Clean-Up) Pengosongan Recycle Bin (Empty Recycle Bin) Menyusun menyelenggara Desktop (Desktop Clean-Up) Check Disk Disk Defragment Windows Up-Date

1

Disunting oleh: Azrina Bte Benan

1.

PENGENALAN VIRUS
i. ii. iii. iv. iv. i. Apakah virus komputer ? Apakah kesan serangan virus komputer ? Apakah simptom-simptom komputer terkena serangan virus ? Bagaimana hendak menghindari virus komputer ? Bagaimana hendak mengesan dan menghapuskan virus komputer ? Virus Komputer Virus komputer ialah sejenis program parasit yang tertananam di dalam salah sebuah perisian atau program bertujuan merosakkan sistem operasi dan menyebabkan komputer tidak boleh berfungsi dengan baik. Apabila kita menjalankan perisian atau cuba mencapai cakera yang dijangkiti virus, maka virus tersebut akan diaktifkan. Contoh-contoh virus ialah Brontok, Worm, Trojan. ii. Kesan Serangan Virus Komputer a. Kerosakan pada perisian komputer, komputer. fail maklumat dan juga perkakasan

b. Gangguan rangkaian komputer samada capaian ke Intranet dan Internet menjadi perlahan. c. iii. Pengguna komputer dan Internet akan mengalami gangguan kerja dan emosi (stress).

Simptom-Simptom PC Diserang Virus a. Sistem operasi Windows tidak boleh dijalankan. Fail-fail penting yang digunakan untuk menjalankan sistem hilang secara tiba-tiba. Windows tibatiba sahaja reboot dan proses reboot berlaku berulangkali. b. Keupayaan atau prestasi PC menjadi lembab. Kadangkala PC menjadi hang dan juga keluar mesej ‘Out-of-memory’ walaupun PC mengandungi ruang ingatan yang mengcukupi. c. Kotak dialog terpapar pada skrin secara tiba-tiba menyatakan program tertentu tidak dapat dijalankan.

d. Muncul secara tiba-tiba program-program yang tidak pernah diinstall. e. Menerima emel yang mengandungi lampiran yang pelik. f. Perisian antivirus hilang secara tiba-tiba dan tidak boleh diinstall semula.

iv.

Cara Menghindari Virus Komputer Gunakan perisian asli Pastikan Sistem Operasi sentiasa dikemaskini (jalankan Windows Update) Gunakan perisian Antivirus terkini dan dikemaskini. Imbas virus secara harian Periksa lampiran e-mel

2

Disunting oleh: Azrina Bte Benan
Periksa fail yang dimuat turun Hentikan semua aktiviti komputer yang telah dijangkiti

v.

Cara Mengesan Dan Menghapuskan Virus Komputer Untuk menggunakan perisian antivirus Sophos, klik kanan tetikus pada icon Antivirus Sophos yang terdapat pada task bar dan pilih Open Sophos Anti-Virus.

Rajah 1.1 : Skrin Anti-Virus Sophos

2.

PENGGUNAAN SOPHOS ANTI-VIRUS
Terdapat 2 pilihan arahan yang boleh digunakan untuk mengimbas dan membuang virus (jika ada). i. Pilihan Scan My Computer adalah untuk mengimbas dan membuang virus pada semua cakera keras yang ada dalam PC anda.

3

Disunting oleh: Azrina Bte Benan

ii.

Rajah 2.1 : Proses pengimbasan virus komputer oleh Sophos Anti-virus dilakukan Pilihan Set up a new scan pula membenarkan anda menentukan media storan yang ingin diimbas. Klik Setup new scan dan wujudkan New Volume – F kemudian klik save

Rajah 2.2 : Mewujudkan media storan yang ingin diimbas

Setelah klik save maka paparan ini akan wujud

4

Disunting oleh: Azrina Bte Benan

Rajah 2.3 : Skrin media storan yang ingin diimbas telah diwujudkan

Rajah 3.4 : Proses pengimbasan virus komputer bagi media storan yang diwujudkan

5

Disunting oleh: Azrina Bte Benan

Rajah 3.5 : Keputusan yang diperoleh setelah pengimbasan dilakukan

Fail-fail yang dijangkiti virus dan tidak dapat dibersihkan oleh Sophos Antivirus akan dikuarantinkan. Untuk menguruskannya, sila klik pada Manage quarantine items.

Rajah 3.6 : Skrin Quarantine Manager

3.

PEMBERSIHAN RUANG STORAN FAIL INTERNET BROWSER
Pembersihan ini perlu dilakukan bagi mengelakkan ruang...
Continue Reading

Please join StudyMode to read the full document

You May Also Find These Documents Helpful

  • Death of PC Research Paper
  • Product: Microsoft Tablet Pc Essay
  • Tablet Pc Essay
  • Essay about Tablet Pcs
  • microsoft- tablet PC Essay
  • Tablet Pc Research Paper
  • Essay about Mac vs. PC
  • Essay on Tablet Pc

Become a StudyMode Member

Sign Up - It's Free