Non Impact Printing

Pages: 5 (1235 words) Published: March 29, 2011
Definasi ‘ non-impact printing ’
“Non-impact printing technologies” ialah percetakan yang tidak menggunakan plate cetak yang solid atau “master” yang kebiasaanya menggunakan kaedah “successive page” dengan cetakan image yang berbeza. Proses ini disebut sebagai non-impact printing kerana pada awalnya mesin digital dikawal oleh sistem electronik sebagai contoh mesin cetak matrik yang menghasilkan image melalui “ink ribbon”. Pencetak (printer)

Didalam penggunaan computer, printer adalah peranti output yang menerima teks, grafik dari komputer dan pemindahan maklumat dilakukan keatas permukaan kertas. Printer juga kebiasaanya dijual bersama-sama Komputer. Printer mempunyai ciri-ciri tertentu diantaranya ialah dari segi saiz printer, kelajuan cetakan, kecanggihan dan kos penyelenggaraan. Secara umumnya printer yang mahal sesuai untuk mencetak resolusi warna yang tinggi. Penggunaan printer komputer peribadi juga boleh dikategorikan sebagai impact printers dan non-impact printers. Secara ringkasnya impact printers menggunakan mekanisme yang disebut kepala ‘Head’ yang beroperasi menghemburkan dakwat yang berada di pita dakwat dan dicetak keatas permukaan kertas. Penggunaan printer jenis impact printers ini juga mengeluarkan bunyi bising kerana ‘printer head’ beroperasi secara fizikalnya keatas kertas dan ianya bergerak kekiri dan kekanan sebagai contoh pencetak yang menggunakan kaedah ini ialah dot-matrix printer. Manakala non-impact printers pula ialah lebih senyap operasinya berbanding impact printers kerana non imapct printers tidak mempunyai sentuhan fizikalnya dengan kertas sebagai contoh ialah inkjet printer. Contoh pencetak (printer) :

Inkjet printer Bubblejet printer Laserjet printer 2 KATEGORI JENIS CETAKAN
IMPACT PRINTERS
Impact printers ialah jenis printer yang menggunakan alat mekanikal yang dipanggil ‘Head’ atau kepala yang mempunyai pin logam. Ia berfunsi untuk menekan pita dakwat yang ditempatkan diantara kepala ‘Head’ dan kertas . Ia berfungsi seperti mesin ‘typewriter’. Setiap ‘Head’ ada yang mempunyai 9 pin sehingga 24 pin logam mampu memberikan resolusi cetakan yang lebih baik. Kebiasaanya jenis impact printers ini menggunakan kaedah memasukan kertas secara ‘Continuous-feed paper’ yang mempunyai garisan lubang bagi memudahkan ianya dipisahkan apabila selesai dicetak.Contoh Impact printers adalah seperti Dot Matrix printer dan Daisy Wheel.

DOT MATRIX PRINTERS
Sistempergerakan mesin cetak Dot-matrix

Dot-matrix Printers
Printer jenis Dot-matrix adalah printer yang paling umum yang dikategorikan sebagai Impact printers. Jenis printer ini menggunakan drum yang dipegang oleh ‘printer head’ yang mempunyai pin yang akan dititik diatas kertas. Titik ini akan dibentuk dalam bentuk angka, huruf atau symbol yang akan ditaip keatas dokumen. Kualiti printer jenis ini hanya akan mencapai 240dpi (titik per inci). Prinsip cetakan mesin cetak Dot-matrix

Contoh mesin cetak Dot-matrix

Daisy-Wheel Printers
Sebuah mesin cetak daisy-wheel printers serupa dengan fungsi mesin taip automatic. Mempunyai roda logam atau plastic yang memiliki jejari terpisah dalam bentuk angka,huruf atau symbol yang pada kepala jejari tersebut.Penggunaan jenis ini mempunyai tahap-tahap tertentu misalnya ianya tidak boleh menukar jenis tulisan atau font tanpa menukar roda printer tersebut malahan juga ia tidak boleh mencetak unsur-unsur grafik.
Contoh mesin cetak Daisy-Wheel

NON-IMPACT PRINTERS
Non-impact printers ialah umunya ia lebih senyap berbanding pencetak jenis impact printers, kerana penggunaan pencetak jenis non-impact ini secara fizikalnya alat cetakan pada pencetak tidak mengenai permukaan kertas. Hasil cetakan menggunakan non-impact printers ini juga lebih jelas dan berkualiti. Sebagai contoh mesin cetak injet yang menggunakan semburan titisan...
Continue Reading

Please join StudyMode to read the full document

You May Also Find These Documents Helpful

  • Impact and Non Impact printers Essay
  • The Impact of the Printing Press on Education Essay
  • The Impact of Printing Press in Europe Essay
  • The Impact of Non-Financial Resources Essay
  • Essay about Printing
  • Essay on Studying the Impact of Non Financial Rewards
  • Non-Verbal communication and its impact in society. Research Paper
  • Impact of Globalization on Non Western Culture Essay

Become a StudyMode Member

Sign Up - It's Free