Noli Me Tangere

Pages: 2 (593 words) Published: July 17, 2010
Mga Tauhan sa Kwentong “Noli Me Tangere”

Kabanata 1-16:

* Juan Crisostomo Ibarra - binatang nag-aral sa Europa; nangarap na makapagpatayo ng paaralan upang matiyak ang magandang kinabukasan ng mga kabataan ng San Diego. * Kapitan Tiago - mangangalakal na tiga-Binondo; ama-amahan ni Maria Clara. * Padre Damaso - isang kurang Pransiskano na napalipat ng ibang parokya matapos maglingkod ng matagal na panahon sa San Diego; tunay na ama ni Maria Clara. * Maria Clara - mayuming kasintahan ni Ibarra; mutya ng San Diego na inihimatong anak ng kanyang ina na si Doña Pia Alba kay Padre Damaso. * Alperes - matalik na kaagaw ng kura sa kapangyarihan sa San Diego (itinuring ni Rizal na Hari ng Italya ng San Diego habang ang kura ang Papa ng Estado Pontipikal) * Donya Victorina - babaing nagpapanggap na mestisang Kastila kung kaya abut-abot ang kolorete sa mukha at maling pangangastila. * Don Tiburcio de Espadaña - isang pilay at bungal na Kastilang napadpad sa Pilipinas sa paghahanap ng magandang kapalaran; napangasawa ni Donya Victorina. * Donya Pia Alba - masimbahing ina ni Maria Clara na namatay matapos na kaagad na siya'y maisilang. * Don Rafael - ama ni Ibarra; nakainggitan nang labis ni Padre Damaso dahilan sa yaman kung kaya nataguriang erehe. * Tinyente Guevarra - isang matapat na tinyente ng mga guwardiya sibil na nagsalaysay kay Ibarra ng tungkol sa kasawiang sinapit ng kanyang ama. * Padre Sibyla - paring Dominikano na lihim na sumusubaybay sa mga kilos ni Ibarra. * Laruja – ang lalaking mapula ang buhok.

* Isabel - hipag ni Kapitan Tiago na tumulong sa pagpapalaki kay Maria Clara. * Don Saturnino - lolo ni Ibarra; naging dahilan ng kasawian ng nuno ni Elias. * Padre Silvi - kurang pumalit kay Padre Damaso, nagkaroon ng lihim na pagtatangi kay Maria Clara. * Tandang/Pilosopo Tasyo - maalam na matandang tagapayo ng marurunong na mamamayan ng San Diego. * Basilio at Crispin - magkapatid na anak ni Sisa; sakristan at tagatugtog ng kampana...
Continue Reading

Please join StudyMode to read the full document

You May Also Find These Documents Helpful

  • Noli Me Tangere Essay
  • Essay about Noli Me Tangere/Characters
  • Noli Me Tangere Essay
  • Essay on Cover of Noli Me Tangere
  • Essay on Noli Me Tangere
  • Noli Me Tangere Essay
  • Essay on Comparative Analysis of Noli Me Tangere and El Filibusterismo
  • Noli Me Tangere Research Paper

Become a StudyMode Member

Sign Up - It's Free