Nlp in Language Teaching

Topics: Neuro-linguistic programming, Language education, Teaching English as a foreign language Pages: 121 (27218 words) Published: December 31, 2012
GAZI UNIVERSITY
INSTITUTE OF EDUCATIONAL SCIENCES
DEPARTMENT OF ENGLISH LANGUAGE TEACHING

EFFECTIVE WAYS OF TEACHING AND LEARNING
ENGLISH THROUGH NLP TECHNIQUES

By
Sevin T. ŞAMAN

Supervisor
Assist. Prof. Dr. Nurgun AKAR

Ankara, 2006

Eğitim Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğü’ne
Sevin T. ŞAMAN’a ait “Effective Ways of Teaching and Learning English through NLP Techniques” adlı çalışma jürimiz tarafından İngiliz Dili Eğitimi Bilim Dalında YÜKSEK LİSANS TEZİ olarak kabul edilmiştir.

Başkan: ................................................................... Akademik unvanı, Adı Soyadı

Üye: ......................................................................... Akademik unvanı, Adı Soyadı

Üye: ......................................................................... Akademik unvanı, Adı Soyadı

Üye: ......................................................................... Akademik unvanı, Adı Soyadı

Üye: ......................................................................... Akademik unvanı, Adı Soyadı

1

ACKNOWLEDGEMENTS
I would like to express my deepest gratitude to my supervisor, Assistant Professor Dr. Nurgun Akar, for her invaluable guidance and assistance and for her unequalled patience throughout the research and the preparation of this study, without whose support I would not be able to bring this study to completion. My special thanks go to all my students at Çağ University Preparatory School for their participation in my study and for their contributions to the questionnaire and to my observations. Besides, I would like to thank my colleagues and friends at Çağ University who supported and encouraged me to complete it.

Finally, my greatest debt is to my family members for their warm and constant support, love, patience and encouragement in every phase of my education and study; especially my dear cousin, Murat Tekgüç who helped me write it on the computer. There are especially two members of my family who had a great influence on me and whom I lost a short time ago and will never forget throughout of my life. One of them is my supportive and self-sacrificing mother, Gülten Şaman, who gave me the courage of completing my MA studies. The other one is my beloved husband, Ümit Türkan whose ideas had a great value on me in every step of my life until he passed away.

i

2

ÖZET
Bu araştırma, NLP tekniklerini ortaya koyarak İngilizce’yi etkin bir şekilde öğretmek için yapılmıştır. Birinci bölüm, araştırmanın özet ve gerekli mantık temelini sağlamak amacıyla araştırmanın problemini, problemin geçmişini yani dayandığı temel noktaları, amacını, varsayımlarını, araştırma sorularını, kapsamını ve sınırlarını, veri toplama yöntemlerini ortaya koymaktadır. İkinci bölüm,araştırmanın konusuyla ilgili alan yazını altı temel alt bölümü sunmaktadır. Alan yazının ilk alt bölümü NLP’nin kısa tarihçesine,ikinci alt bölümü NLP’nin tanımına değinmektedir. Üçüncü, dördüncü ve beşinci alt bölümler ise NLP’nin teorileriyle ilgili bilgi vermektedir. Altıncı bölüm NLP’nin üstünde büyük bir etkisi olan birkaç İnsancıl Yaklaşımı incelemektedir. Üçüncü bölümde, araştırma soruları, NLP’nin uygulama ve yöntemleri, İngilizce’nin öğretiminde kullanılan birkaç önemli NLP tekniklerine değinilmiştir. Veri çözümlemesi sayısal biçimde bir tablo içinde yapılmıştır ve araştırma sonuçları da betimsel bir tarzda değerlendirilmiş ve yorumlanmıştır. Dördüncü bölüm, araştırmanın kısa bir özetini ve araştırmanın sonuçlarından elde edilen önerileri kapsamaktadır. Son olarak bu araştırma iki ek içerir. Ek 1; duyu tarzları ile ilgili anketi ve bu anketle ilgili cevapları göstermektedir., Ek 2 ise; sınıfta kullanılan aktiviteleri göstermektedir.

ii

3

ABSTRACT
This study has been carried out to probe into the techniques which are used in order to teach English in an effective way. The first chapter introduces the background of the study, problem, aim, purpose, hypothesis, research questions, scope and...
Continue Reading

Please join StudyMode to read the full document

You May Also Find These Documents Helpful

  • NLP in language teaching Essay
  • Nlp in English Language Teaching Essay
  • Language and teaching Essay
  • Essay on Language Teaching
  • Essay on Teaching English as a Foreign Language
  • Essay on A SURVEY ON THE COMMUNICATIVE APPROACH FOR FOREIGN LANGUAGE TEACHING
  • Linguistics and Second Language Teaching Essay
  • SOP for Language Teaching Essay

Become a StudyMode Member

Sign Up - It's Free