Niphonggo - Eng

Topics: Japanese language, Matte Kudasai, Kanji Pages: 3 (393 words) Published: January 20, 2011
Otanjoubi omedetou =happy birthday
arigato watashi n0 add!! =thanks for add
Hello wa min'na......! =hello guys
hi   = yaa
gud morning  =o hayou gozaimasu gud evening  = konbanwa 
welcome(to greet someone)   =Youkoso irasshai mashita
how ar u?  =  o genki desuka
im fine thanks     =   watashi wa genki  desu and you?     = anatawa
good         =      genki desu
tnx         =    arigatou
yur welcom    =  douitashimashite 
i miss you so much   = samishi kata desu
wats new?      =     saikin dou desu ka
nothing much    =    kawari nai desu
gud night     =     oyasuminasai
see u later      =mata atode aimashou
gud bye     = sayounara
im lost        =  Mayotte shimai mashita
can i help u?      =      Otetsudai shimashouka Can you help me?                         =  Tetsudatte kuremasuka wers the pharmacy?                     =yakkyoku wa doko desuka wers the bathroom?                      =    toire wa doko desuka  one moment please                        =   Chotto matte kudasai hold on please(phone)                  =    Chotto matte kudasai how much is this?                          =             Kore wa ikura desuka excuse me !( to ask someone)      =              sumimasen excuse me( to pass by)          =      sumimasen

come with me                         =         watashi to issho ni kite kudasai do u speake english?    =       anatawa eigo wo hanashimasuka do u speake in japanese    =      anatawa nihonggo wo hanashimasuka just a title               =      shukoshi dake

wat is ur name?    =      namae wa nandesu ka
nc to meet u  !!           =     hajimemashite
yur very kind     =  Anata wa totemo shinsetsu desu wer ar u from?       =        Doko no shusshin desu ka wer do u live            ...
Continue Reading

Please join StudyMode to read the full document

You May Also Find These Documents Helpful

  • eng 2 Essay
  • Eng 102 Essay
  • ENG 103 final paper
  • ENG 1511 Essay
  • final for eng 122 Essay
  • Eng Essay final draft
  • ENG 090 Basic Composition Essay
  • ENG 105 Essay

Become a StudyMode Member

Sign Up - It's Free