Naarrat]

Pages: 3 (649 words) Published: March 6, 2011
Republic of the Philippines
Department of Education
Region VI - A CALABARZON
DIVISION OF MULANAY
MULANAY

Narrative Report in Edukasyong Pantahanan at Pangkabuhayan.
SY 2008-2009

I. Panimula
Ang Edukasyon Pantahanan at Pangkabuhayan ay asignaturang matter sa mga bata ng mga gawaing nauukol sa tahanan, mag - anak at lipunan. Sinasabing sa panahon ng krisis ngayon ito ay isa sa mga susi upang matugunan ng bawat isa lalo’t higit ng pamilya ang ilang mga pangangailangan maibibigay ng asignaturang ito. Ito rin ay nakatuon sa paglinang sa pagiging responsible at karapat - dapat na kasapi ng mag anak na magiging daan sa pagtatatag ng pamilya at mabuting mamamayan.

Ang mga aralin na tinuturo sa bawat buwanang pagmamarka ay sumasaklaw sa edukasyong pantahanan, gawaing pang-agrikultura, sinong pang industriya, tingiang pangangalakal at computer. Sa pamamagitan nito ay mabibigyan kasanayan ang mga bata para saa iba’t-ibang uri ng Gawain na maaaring mapaunlad at maging hanap-buhay sa hinaharap.

II. Mga Layunin:
1. Magampanan ang pans riling tungkulin sa mag anak at Ramayana. 2.Mapangalagaan ang mga pansariling catamite pampaaralan at pampamayanan. 3.Mapahalagahan ang moral sa paggawa bilang pagtugon sa pangangailangan ng mag-anak at pamayanan. 4.Maipahita ang mga katakana/talino sa mga kasanayan o skills sa mga gawaing napaloob sa asignaturang E.P.P. 5.Makalahok sa iba’t-ibang paligsahan tulad ng Quiz Bee at Cooking Contest. 6.Maisagawa ang iba’t-ibang paraan ng paghahanda pagluluto at pagdudulot ng pagkain. 7.Makapagparami ng mga halamang ornamental.

8. Makiisa sa pagtatanim ng mga puro.

II. Mga Nagawa at Maisakatuparan
1.Naibahagi at matalakay sa mga bata ang mga nasasakupan ng asignaturang Edukasyon Pantahanan at Pangkabuhayan. 2. Nakagawa ng mga proyekto bilang pagtugon sa mga kasanayang dapat matutuhan. 3. Makapagluto ng simpleng pagkain angkop sa agahan,tanghalian at hapunan, gayundin ng ilang mga kakaning maaaring ibenta at mapagkakitaan....
Continue Reading

Please join StudyMode to read the full document

Become a StudyMode Member

Sign Up - It's Free