Muka

Pages: 2 (627 words) Published: March 31, 2011
a.Ito ang misyon na pinadala ng Pilipinas sa Estados Unidos para hingin ang ating kalayaan. Ito ay pinangunahan nina Sergio Osmeña at Manuel Roxas, kaya tinawag na OSROX. Ang OSROX ay ang pinagtambal na mga simulang titik ng kanilang apilyido. Ito ay isang batas na likha ni Kongresista William Atkinson Jones. Isinasaad dito na aalisin ng Amerika ang kapangyarihan nito sa panahon at oras na mayroon ng isang matatag na pamahalaan ang Pilipinas. b.Ang Batas Jones o ang Philippine Autonomy Act ay ang batas na nagbibigay sa mga Pilipino ng kalayaang magsarili at pangako ng pagkakaloob ng kasarinlan sa Pilipinas sa lalong madaling panahon kapag nagkaroon na ang bayan ng isang matatag na pamahalaan. Ito ang pinakamahalaga at pinakamataas na batas ng Pilipinas simula nang 1916 hanggang 1935 nang pagtibayin ang Saligang Batas ng Pilipinas. Ang Batas Jones ay pinanukala ni Kinatawan William Atkinson Jones ng Virginia, Estados Unidos at nasabatas noong ika-29 ng Agosto, 1916. c.Ang Batas Tydings-McDuffie (opisyal na pangalan: Batas sa Kalayaan ng Pilipinas; Pampublikong Batas Blg. 73-127) na inaprubahan noong Marso 24, 1934 ay isang pederal na batas ng Estados Unidos na nagkaloob ng nagsasariling pamahalaan ng Pilipinas at ng kalayaan nito (mula sa Estados Unidos) matapos ang sampung taon. Noong 1934, pinamunuan ng Pilipinong pulitikong si Manuel L. Quezon ang "misyong pang-kalayaan ng Pilipinas" sa Washington, DC na nagtagumpay sa pagpapatibay ng Kongreso sa batas na ito. d.Ang Batas Hare-Hawes-Cutting (1933) ay ang unang batas sa Estados Unidos na pinasa para sa pagtatanggal ng pagiging kolonya ng Pilipinas. Ang Batas Hare-Hawes-Cutting (1933) ay ang unang batas sa Estados Unidos na pinasa para sa pagtatanggal ng pagiging kolonya ng Pilipinas. e. Ang Komonwelt ng Pilipinas (Ingles: Commonwealth of the Philippines; Kastila: Mancomunidad de Filipinas) ay ang tawag pampulitika sa Pilipinas noong 1935 hanggang 1946 kung kailan komonwelt ng Estados Unidos ang bansa. Bago...
Continue Reading

Please join StudyMode to read the full document

You May Also Find These Documents Helpful

  • Relative Merits of the Capital Asset Pricing Model (Capm) and Empirical Approaches to Asset Pricing (Such as the Fama and French Model). Essay

Become a StudyMode Member

Sign Up - It's Free