Movie Study Horton

Only available on StudyMode
  • Pages : 8 (2194 words )
  • Download(s) : 371
  • Published : March 16, 2013
Open Document
Text Preview
Class number: B-1
Name: Noel O. Aurelio
Title: Horton, hears a who ?
Author: Dr. Suess
Year:2008
Genre: adventure comedy film
Setting
a. Time: May 15, afternoon
b. Place: a pool located at the middle of the jungle
Character:
a. Major:
i. Protagonist: Horton
ii. Antagonist: Vlad Vladikoff, the Wickersham Brothers and the Sour Kangaroo b. Minor /supporting character: Wife of the mayor, Mayor and JOJO Mood: happy
Tone: happy
Plot:
The book tells the story of Horton the Elephant who, in the afternoon of May 15 while splashing in a pool located in the Jungle of Nool, hears a small speck of dust talking to him. Horton discovers that the speck of dust is actually a tiny planet, home to a microscopic community called Whoville, where the Whos reside. The Whos are led by a character known as the Mayor. The Mayor asks Horton (who, though he cannot see them, is able to hear them quite well, because of his large ears) to protect them from harm, which Horton happily agrees to do, proclaiming throughout the book that "even though you can’t see or hear them at all, a person’s a person, no matter how small." In doing so he is ridiculed and forced into a cage by the other animals in the jungle for believing in something that they are unable to see or hear. His chief tormentors are Vlad Vladikoff, the Wickersham Brothers and the Sour Kangaroo. Horton tells the Whos that, lest they end up being boiled in "Beezelnut Oil", they need to make themselves heard to the other animals. The Whos finally accomplish this by ensuring that all members of their society play their part in creating lots of noise so they are heard by the jungle folks. In the end it is a "very small shirker named JoJo" whose final addition to the volume creates enough lift for the jungle to hear the sound,

Summary:
One day, Horton the elephant hears a cry from help coming from a speck of dust. Even though he can't see anyone on the speck, he decides to help it. As it turns out, the speck of dust is home to the Whos, who live in their city of Whoville. Horton agrees to help protect the Whos and their home, but this gives him nothing but torment from his neighbors, who refuse to believe that anything could survive on the speck. Still, Horton stands by the motto that, "After all, a person is a person, no matter how small." Written by Griffin84 In the jungle of Nool, the elephant Horton hears a voice in a speck; he uses a clover to rescue the speck of dust and he makes contact with the Mayor of Whoville. Horton discovers that in that tiny speck there is a city crowded with creatures and he decides to leave Whoville in a safe place. However, the evil Kangaroo does not believe Horton's story and thinks he's dangerous for the children of Nool, making them believe in what they cannot see, hear, or feel, and incites the animals against Horton

Moral lesson: "a person’s a person, no matter how small."

TALUMPATI NG ISANG BOBO

Tunay na napakaganda ng sinabi ng pinakamatalino. Base sa palakpakan ng ibang tao, hiyawan at papuri. Nakakasiguro na ng magandang kinabukasan. Maraming parangal na nakasabit sa leeg. Magaling, ikinalulugod sya ng kanyang mga magulang.

Ako habang prenteng nakaupo, nakatingin lang sa entabladong iyon, iniisip kong ako ang naroon at nagtatalumpati. Pag akyat ko pa lamang ng entablado. Malakas ang tawanan ng nakararami. Ang hagikhikan ng aking mga kasama. Bakit? Kasi ako ang pinakamahina sa klase. Walang kakabakabang nagsalita ako sa harap nila.

"Anim dagdagan mo ng apat at dagdagan pa ng apat. Labing apat lahat, tama.. labing apat na taon akong namuhay sa mundong ito. Row 4 noong elementarya. Sa tuwing may darating na bisita, nasa kasuluksulukan ng silid.  Ang mga matatalino ang nasa unahan. Anong ibig sabihin? Bukod sa bobo, ano pa bang maaari kong isipin? Ikinahihiya?  Bahala na kayo mag isip nyan.  Lagi kong inaalala noon, palakol na nakasulat ng kulay pula, takot akong umuwi ng bahay dahil sigurado pingot na...
tracking img