Movie Analysis, Sybil (Written in Swedish)

Pages: 6 (2242 words) Published: April 18, 2011
Psykologi A, Filmanalys av Sybil

1.1 Inledning
Med denna uppsats avser jag att analysera filmen Sybil utifrån det psykodynamiska perspektivet och beteendeperspektivet. Filmen som är baserad på en sann historia om Shirley Ardell Mason, skildrar en ung kvinna vid namn Sybil vars traumatiska barndom lämnat henne med en dissociativ identitetsstörning. I denna uppsats ska jag ta reda på ursprung, vidhållande och bot, samt eventuell terapi som skulle kunna tillämpas för den mentala störning som tas upp i filmen. Jag ska även undersöka tillkortakommanden och risker med de båda perspektiven, samt granska kortsiktig och långsiktig lösning på detta. Slutligen ska en kort jämförelse fattas.

2.1 Utredning

2.2 Det psykodynamiska perspektivet
För att förstå ursprunget till Sybils psykiska problem bör man blicka in i hennes barndom. Sybil växte upp i en till skenet vanlig amerikansk familj. Hennes far var en hårt arbetande och djupt kristen man, som älskade sin dotter högt. Modern däremot var inte den föräldern som ett barn bör bli uppfostrad av. I själva verket framstår det att modern själv hade allvarliga psykiska problem. Hon hade svårt att kontrollera sina impulser, och då i synnerhet sin aggression. Ur ett psykodynamiskt perspektiv kan man formulera detta som att hennes överjag, hennes samvete, inte var kapabel att tränga bort de driftimpulser som detet utgjorde. Anledningen till detta går bara att spekulera om, men en möjlighet är att modern i hennes egna barndom inte lärt sig att handskas med dessa drifter eller att hon genomgått en mycket traumatisk upplevelse som lämnat henne i denna psykiska ohälsa. Sybils mor förgrep sig ofta på sin dotter, både genom trakasserier och med fysiskt våld, något som han inte märkte av, eller snarare inte ville märka av. Här framgår det således att fadern vägrade att acceptera sin frus psykiska tillstånd trots alla de skador och upprepade sjukhusbesök som dottern fick genomgå, vilket är tecken på förnekelse eller bortträngning. Sybils barndom var fylld av traumatiska upplevelser, vilket således är anledningen till att den dissociativ identitetsstörningen uppkom. Förutom fadern så höll Sybil en annan person mycket kär nämligen sin farmor. Farmodern var mycket snäll och omtänksam, och Sybil älskade att leka tillsammans med henne. Sybil tog farmoderns bortgång mycket hårt och citerade själv att hon gick igenom en lång period där hon upplevde att hon inte var närvarande i den verkliga världen, utan befann sig någon annanstans. Farmoderns bortgång var en mycket traumatisk händelse för Sybil. Vad är då anledningen till att Sybil utvecklat så många distinkta identiteter? Mycket tyder på att dessa personligheter är fragment av henne själv, många som representerar hennes intressen och rädslor, men även personligheter hos andra som hon respekterar och beundrar. Exempel på dessa identiteter är Vanessa, som representerar Sybils musikaliska intresse, och är även mycket duktig på att spela piano, en aktivitet som Sybil själv hävdar att hon slutat med för länge sedan. Ett annat exempel är Nancy, som representerar Sybils rädsla för världens undergång, något som hennes mor upprepande gånger reciterat för sin dotter och därav anledningen till detta. Sybils identiteter reflekterar på så sätt delar av henne själv, fragment som splittrats. Vissa för att skyddas från sin mor, så som hennes musikaliska talang (Vanessa) och minne av sin farmor (Mary), och andra som trängts undan på grund av att de väckt ångest, så som hennes rädsla för världens undergång (Nancy) och impulser att ta livet av sig (Marsha). Bildandet av dessa identiteter beror på att jaget i Sybil antagit olika försvarsmekanismer för att på så sätt skydda sig från ångest. Exempel är att uppkommandet av identiteterna Vanessa, Nancy och Marsha är förträngningar av intressen och rädsla. Identiteten Mary är en identifikation av en karaktär som Sybil beundrade. Sybil var inte medveten om dessa identiteter, vilket även tyder på en splittring eller...
Continue Reading

Please join StudyMode to read the full document

You May Also Find These Documents Helpful

  • Sybil: Movie Analysis [Multiple Personality Disorder] Essay
  • movie analysis Essay
  • Movie Analysis Essay
  • Movie Analysis Essay
  • Movie Analysis Essay
  • A Movie Analysis Essay
  • Movie Analysis Essay
  • Essay about Movie Analysis

Become a StudyMode Member

Sign Up - It's Free