Modernisasyon

Pages: 3 (687 words) Published: February 24, 2011
Moral ng kabataan sa pag-unlad ng Modernisasyon

“Ang moralidad ay di ganap, ito ay unti-unti at patuloy na nagbabago at sa pagdaan ng panahon, ito ay nagiging perpekto..”

-Moral Evolutionism

Perpektong mga desisyon ang nais ng isang indibidwal,lalo na ang mga magulang kung kaya’t isang malaking pagsubok sa kanila an gang pagpapalaki at pagpapaunlad sa kanilangn mga supling. May mga aspeto silang dapat bigyan ng pansin.Hindi lang basta mapakain,madamitan, at mapalaki ang mga anak. May malaking epekto ang kapalagiran sa pagpapalawak ng moralidad ng isang bata habang lumalaki, kung kaya’t nararapat na pahalagahan ang mga aspetong ito sa mgha napapanahong kabataan. Ito ay ang mga sumusunod: *Moralidad,*etiquette,*kaalaman sa natural life lalo na sa usapang SEX. Sa pagdaan ng panahon,maraming mga nagbabago lalo na ang pamantayang moral sa lipunan.

Malaking epekto sa pagpapalago ng pagkatao,pag-iisip at gawi ng isang indibidwal sa lipunang ginagalawan niya.Sa malawak na pag-iisip ng tao, nakakaimbento tayo ng mga bagay na kinakailangan natin sa araw-araw na pamumuhay. Sa tulong ng siyensya at teknolohiya,mas lalong pang naeenhance ang mga bagay na ito. Ilang halimbawa nito ay ang mga computer,washing machine, electric fan at iba pa na nakatutulong at nakakapagpapadali sa gawain ng tao.

Sa madaling salita, kabilang ang modernisasyon sa kapaligiran na tumutulong sa paglago ng ating moralidad. Ngunit sa kabila ng mga natatamasa nating kagandahan at kaginhawaan sa modernong kapaligiran, may mga negatibo pa ring mga bagay ang siyang nagiging epekto para bumaba ang moralidad at mentalidad ng tao para gumawa ng kasamaan.

Isang halimbawa nito ay ang paggamit ng computer at internet sa paggaw at pagpapalaganap ng PORNOGRAPIYA o ang mga malalaswang pagtatalik na ipinapatika sa pamamagitan ng video. May malaking epekto ito sa kabataan dahil may mga pagkakataong sila na mismo ang laman ng mga ito. Sahil din sa porno, nagaganyak o nasasabik sila sa kanilang mga...
Continue Reading

Please join StudyMode to read the full document

You May Also Find These Documents Helpful

  • Modernisasyon Essay
  • Ano Ang Epekto Nf Modernisasyon Sa Pag Aaral Ng Isang Inhinyero Sibil? Essay

Become a StudyMode Member

Sign Up - It's Free