Misconceptions on Learner Autonomy: a Methodological and Conceptual Renewal

Topics: Language education, Educational psychology, Teaching English as a foreign language Pages: 16 (4987 words) Published: May 25, 2011
EKEV AKADEMİ DERGİSİ Yıl: 14 Sayı: 43 (Bahar 2010)

141

MISCONCEPTIONS ON LEARNER AUTONOMY: A METHODOLOGICAL AND CONCEPTUAL RENEWAL

Asuman AŞIK (*)
Abstract Learner autonomy emerges as the result of many methodological innovations in second/foreign language teaching over the last dec1ades, especially in communicative language teaching and learner-centered approaches. As the learner has become the center of the foreign language teaching, autonomy has been attributed to the learner as one of the essential capabilities that a learner should have. Learners are the ones who are in charge of learning. To motivate learners in language education can happen only if the learners can learn on their own as well as the cooperation with teachers and their peers. Thus learner autonomy as applied to language learning means students’ taking more control over and having more responsibility for their own language learning process. However, while discussing and implementing this new point of view in language teaching, there has occured some misconceptions and points that need to be shed light on. This study tries to enlighten some misunderstandings about learner autonomy by referring related terms and issues. Therefore, it is also recommended that while discussing and/or implementing ‘learner autonomy’ in second/foreign language teaching, one should be attentive with the concept of autonomy and how it can used and fostered within foreign language teaching. The study also proposes a process which includes the necessary phases to foster autonomy in language teaching through disregarding the stated misconceptions. Key words: Learner autonomy, Language teaching. ÖĞRENEN ÖZERKLİĞİ HAKKINDAKİ YANLIŞ KAVRAMLAR: YÖNTEMBİLİMSEL VE KAVRAMSAL YENİLENME Özet Öğrenen özerkliği, son yıllarda ikinci/yabancı dil öğretiminde, özellikle iletişimsel dil öğretimi ve öğrenci merkezli yaklaşımlarındaki, birçok yöntembilimsel yeniliklerin sonucu olarak ortaya çıkmıştır. Öğrenenin, yabancı dil eğitiminin merkezinde olması nedeniyle, özerklik öğrenenin sahip olması gereken asıl özelliklerden birisi haline gelmiştir. Öğrenciler, öğrenmeden sorumlu olan kişilerdir. Öğrenenleri dil eğitiminde motive etmek ancak kendi başlarına öğrenmeleri ve öğretmen ve akran işbirliği ile gerçekleşebilir. Sonuç olarak, öğrenen özerkliği dil öğrenimine uygulandığında, öğren*

) Okutman, Gazi Üniversitesi Rektörlüğü. (e-posta: asuman.asik@gazi.edu.tr)

142 / Asuman AŞIK

EKEV AKADEMİ DERGİSİ

cilerin kendi dil öğrenme süreçleriyle ilgili daha fazla sorumluluk ve kontrol sahibi olmaları anlamına gelmektedir. Ancak, dil eğitimindeki bu yeni bakış açısını tartışırken ve uygularken, açıklanması gereken bazı yanlış kavramlar ve hususlar da ortaya çıkmaktadır. Bu çalışma, ilgili terim ya da konulara da değinerek öğrenen özerkliği hakkındaki yanlış anlamalara açıklık getirmeye çalışmaktadır. Sonuç olarak, ikinci/yabancı dil öğretiminde “öğrenen özerkliği”ni tartışırken ve/ve ya uygularken, özerklik kavramına ve yabancı dil eğitiminde nasıl geliştirileceği konusunda dikkat edilmesi gerektiğiyle ilgili de öneri de bulunulmaktadır. Çalışma, ayrıca belirtilen yanlış kavramları dikkate almadan dil eğitiminde özerkliği güçlendirmek için gerekli aşamaları içeren bir süreci de öneri olarak sunmaktadır. Anahtar kelimeler: Öğrenen özerkliği, Dil eğitimi. Introductıon Foreign language teaching has been changing through new approaches, techniques or new methods in order to find out how the ‘actual’ learning can be achieved in language teaching. Especially over the last 30 years, there has been a tendency towards communicative language teaching and learner-centeredness teaching. To realize communicative and learner-centered language courses the roles of teachers and learners have also changed a lot. Communicative language approach stands at the core of this strong change upon the roles of teachers and learners. It has deep impact upon questioning of the responsibilities of teachers and...
Continue Reading

Please join StudyMode to read the full document

You May Also Find These Documents Helpful

  • Learner Autonomy and Teacher Autonomy Essay
  • Learner Autonomy: Concept and Considerations Essay
  • Essay on Learner Autonomy
  • Essay about Managing Learner Autonomy for Life Long Learning
  • Learner Essay
  • ear learners and eye learners Essay
  • Focus on the Learner Essay
  • Autonomy Essay

Become a StudyMode Member

Sign Up - It's Free