Metodologi

Only available on StudyMode
  • Pages(s): 10 (2493 words)
  • Download(s): 519
  • Published: April 5, 2011
Read full document
Text Preview
BAB 3
METODOLOGI
Bab ini mengandungi beberapa perkara yang menjelaskan mengenai kaedah kajian yang telah dijalankan. Perbincangan meliputi reka bentuk kajian, lokasi kajian, populasi, persampelan, instrument kajian, pengukuran pemboleh ubah kajian, pra-uji, prosedur pengumpulan data dan penganalisaan data. Reka Bentuk Kajian

Kajian ini dilakukan menggunakan kaedah kuantitatif. Menurut Litteljohn (1999) (dalam Hashim Fauzy, 2008) ia berkaitan dengan kaedah deduktif-hipotetiko yang berdasarkan lima konsep utama iaitu, hipotesis, operasionisme, kawalan dan manipulasi, covering law dan peramalan. Pendekatan kuantitatif ini dilaksanakan untuk menjawab persoalan kajian mengenai tahap pendedahan maklumat mengenai kanser serviks. Sekatat manakah tahap penggunaan komunikasi interpersonal dalam proses mendapatkan maklumat mengenai kanser serviks dan kesan pendedahan maklumat mengenai kanser serviks. Menurut Syed Arabi (1998), kaedah tinjauan adalah satu kaedah penyelidikan yang dijalankan untuk mengumpul data daripada satu populasi. Freyet (1991) menyatakan bahawa kaedah tinjauan sangat berfaedah terutamanya untuk mengumpul informasi deskriptif bagi populasi yang terlalu besar untuk setiap elemem yang dikaji. Menurt Jusang (2006), kaedah ini dapat merangsang responden kajian dalam memberi maklumat yang tepat berdasarkan masa untuk berfikir secara rasional bagi menjawab soalan yang dikemukakan tanpa perlu dijawab tergesa-gesa. Di samping itu, kesesuaian kaedah tinjauan digunakan kerana ia menggunakan strategi yang cukup terus terang iaitu dengan menanya soalan kepada responden dan menganalisis jawapan mereka. Bagi tujuan pengumpulan data, kaedah tinjauan berbantukan borang soal selidik yang ditadbir sendiri. Soal selidik adalah satu alat yang penting bagi seseorang pengkaji kerana kualiti atau mutu soal selidik akan menentukan nilai penyelidikan pada keseluruhannya (Syed Arabi, 1998) (dalam Norizah, 2004). Penyelidik memberi perhatian berat terhadap pembentukan soal...
tracking img