Mbaepersonality&Lifestyle

Topics: Classical conditioning, Operant conditioning, Behaviorism Pages: 54 (15128 words) Published: January 11, 2013
16.4.2010

TEKNISTALOUDELLINEN TIEDEKUNTA TUOTANTOTALOUDEN OSASTO CS90A0050 Kandidaatintyö ja seminaari

Oppiminen kulutuskäyttäytymisessä

Learning in Consumer Behaviour
Kandidaatintyö

Joonas Asikainen Nicolas Martinez

ABSTRACT Authors: Joonas Asikainen and Nicolas Martinez Title: Learning in Consumer Behaviour Department: Department of Industrial Management Year: 2010 Location: Lappeenranta

Bachelor‟s Thesis. Lappeenranta University of Technology. 47 pages, 3 figures and 6 appendixes Examiner: Seppo Pitkänen Keywords: Learning, Consumer learning, Consumer behaviour The objective of this bachelor‟s thesis is to present a description of consumer learning theories as well as practical applications related to consumer behaviour and advertisement.

There are two major streams of thought in learning theories. Some say that learning is purely behavioural, i.e. it is a consequence of repetition, and thus they treat the individual as a black box which receives a stimulus and gives certain behaviour as output. Others are convinced that learning is, no matter what, a cognitive process; even to the simplest of its form the individual always process information to solve his or her problems. But in practice both theories are needed to explain the learning phenomenon as learning is a mixture of repetition and cognitive processes.

This work shows how marketers successfully apply these two theories in their advertisement with the purpose of positioning their brand and products in the market vis-à-vis their competitors.

TIIVISTELMÄ Tekijät: Joonas Asikainen ja Nicolas Martinez Työn nimi: Oppiminen kulutuskäyttäytymisessä Osasto: Tuotantotalous Vuosi: 2010 Paikka: Lappeenranta

Kandidaatintyö. Lappeenrannan teknillinen yliopisto. 47 sivua, 3 kuviota ja 6 liitettä Tarkastaja: Seppo Pitkänen Hakusanat: Oppiminen, kuluttajan oppiminen, kulutuskäyttäytyminen Tämän kandidaatintyön tavoitteena on esittää kuvaus kulutusoppimisen teorioista ja tämän lisäksi kuvata käytännön sovelluksia liittyen kulutuskäyttäytymiseen ja mainontaan.

On olemassa kaksi keskeistä ajattelutapaa liittyen oppimisen teorioihin. Ensimmäisen suuntauksen kannattajat näkevät oppimisen puhtaasti

behavioristisena, eli että se on seurausta toistoista, ja siten ne näkevät yksilön "mustana laatikkona", jossa syötteenä on ärsyke ja suoritteena on tietty käytös. Toisen suuntauksen kannattajien mielestä oppiminen on kognitiivinen prosessi; kaikista yksinkertaisimmista tapauksista lähtien yksilö prosessoi informaatiota ratkaistakseen omia ongelmiaan. Käytännössä kumpaakin teoriaa tarvitaan selittämään oppimista ilmiönä, koska oppiminen on yhdistelmä toistoja ja kognitiivisia prosesseja.

Työmme näyttää kuinka markkinoijat hyödyntävät näitä kahta teoriaa käytännössä mainonnassaan, tarkoituksenaan tuotemerkkinsä ja tuotteidensa asemointi markkinoilla suhteessa kilpailijoihinsa.

TABLE OF CONTENTS
1 INTRODUCTION ............................................................................................ 1 1.1 1.2 1.3 2 3 Research questions and objectives ............................................................ 2 Research delimitations .............................................................................. 2 Thesis structure ......................................................................................... 3

DEFINITION OF LEARNING ........................................................................ 4 BEHAVIOURAL LEARNING THEORIES ................................................... 5 3.1 3.2 Classical conditioning ............................................................................... 5 Operant conditioning ................................................................................ 7

4

COGNITIVE LEARNING THEORY.............................................................. 9 4.1 Observational learning .............................................................................. 9

5

THE ROLE OF LEARNING...
Continue Reading

Please join StudyMode to read the full document

You May Also Find These Documents Helpful

  • Essay about Eating Healthily with a Busy Lifestyle
  • Technology and Lifestyles Essay
  • Lifestyle of Pre-Colonial Khoekhoe Communities Essay
  • Essay on Countryside lifestyle vs city lifestyle
  • Sustainable Lifestyle Essay
  • Descriptive Essay on a Southern Lifestyle
  • Essay on In Our Modern Urban Lifestyle
  • Changes in Teenage Lifestyle: Indonesia Essay

Become a StudyMode Member

Sign Up - It's Free