May Pag-Asa Pa Ba?

Pages: 69 (17194 words) Published: November 23, 2010
Running head: MAY PAG-ASA PA BA?

May Pag-Asa Pa Ba?
Isang Pag-aaral sa Kawalan ng Pag-asa at Pagtingin sa Kinabukasan Ng mga Dalaginding at Binatilyo sa Bahay Ampunan

Elia Joy B. Casimiro
Liza Victoria C. De Sagun
Luke F. Granada
Gerardson O. Yanga
Psychology 118 THWXY
University of the Philippines, Diliman
August 27, 2009

TABLE OF CONTENTS

Introduksyon………………………………………………………..4 Paglalahad ng mga Problema.................................................5 Kahalagahan ng Pag-aaral......................................................6 Pagsusuri sa mga Nakaraang Pag-aaral……………………………..7 Metodolohiya………………………………………………….…....15 Mga Kalahok……………………………………….……….15 Proseso ng Pagpasok sa Institusyon………………..…….…16 Mga Metodo………………………………………..…….…17 Lokasyon…………………………………………..……......19 Resulta at Diskusyon ng Pag-aaral....................................................21 Nakikiugaling Pagmamasid...................................................22 Pakikipagkuwentuhan……………………….……………...28 Pagtatanung-tanong………………………….……………...35 Sa Kwento ng Bawat Bata……………………….………....40 Konklusyon……………………………………………..…………..45 Mga Bahay- Ampunan sa Pilipinas ..…………………........45 Mga Posibleng Dahilan Kung Bakit Napupunta...................45 Pananaw sa mga Magulang…………………………....…...46 Buhay sa Labas ng Parola…………………………........….46 Pananaw sa Pagiging Magulang……….………….…..…...48 Mga Limitasyon at Rekomendasyon……………………….49 Sanggunian……………………………………………….……...…51 Appendices……………………………………………..….…….…52 Appendix A………………………………….…….…….....52 Appendix B...........................................……………….…...53 Appendix C...........................................................................55 Appendix D…………………………………..…….….…...56 Appendix E...........................................................................58 Appendix F…………………………………..…………..…60

TABLE OF CONTENTS

Appendix G………………………………………………63 Appendix H………………………………………………65 Appendix I.........................................................................67 Appendix J.........................................................................68

May Pag-Asa Pa Ba?
Isang Pag-aaral sa Kawalan ng Pag-asa at Pagtingin sa Kinabukasan Ng mga Dalaginding at Binatilyo sa Bahay Ampunan

Sino nga ba ang hindi dumaan sa pagkabata at nagduda na tayo ay baka ampon “lamang” ng ating mga magulang? Minsan siguro sa ating buhay ay nagkaroon ng pagkakataong napaisip tayo nang ganito. Kahit kami mismo, nakaramdam din ng munting pagdududa kung talaga bang tunay kaming mga anak ng aming mga magulang. Mayroong takot na idinudulot sa aming sistema ang kaisipang ito. Bakit nga ba may negatibong konotasyon ang pagiging ampon sa ating lipunan? Pumasok ba sa iyong isipan kung kasalanan ba nilang naging ampon sila?

Sa media, kapansin-pansin na hindi maganda ang pagsasalarawan sa mga ampon at sa mga batang nasa loob ng bahay ampunan. Isang halimbawa na rito ang kuwento ng librong Daddy Long Legs kung saan itinatago ni Judy Abbot na siya ay galing sa isang bahay ampunan at pinapag-aral ng nag-ampon sa kanya. Ito ay dahil natatakot siyang baka iba ang maging pagtingin sa kanya ng mga tao. Makikita rin sa media ang kakulangan ng kumpiyansa sa sarili ng mga ampon na naging epekto ng mga karanasan nila. Nahihirapan silang makihalubilo sa ibang tao sapagkat natatatak sa isipan nilang hindi magiging madali sa ibang tao na tanggapin sila. At malamang, pamilyar ka na sa mga madramang eksena sa teleserye sa gabi o sa cartoons sa umaga - isang batang buong buhay niya ay nasa isang bahay ampunan....
Continue Reading

Please join StudyMode to read the full document

You May Also Find These Documents Helpful

  • Tahanan Ng Pag Asa Essay
  • Pag-Asa Essay
  • Essay about asas
  • asas Essay
  • ASAS Essay
  • Essay about pag-asa national high , view in the k-12 program
  • Muzon Bagong Pag-Asa Multi-Purpose Cooperative Essay
  • Bagong Simula, Bagong Pag-Asa Essay

Become a StudyMode Member

Sign Up - It's Free