Marlon Upao

Only available on StudyMode
  • Pages : 3 (609 words )
  • Download(s) : 3047
  • Published : August 31, 2010
Open Document
Text Preview
Mga Teorya ng Diskurso: Pahapyaw na Pagtalakay
1. Speech act theory
* nakabatay sa isang premis na ang wika ay isang mode of action * isang paraan ng pag-convey(pagdala) ng impormasyon
* Ayon sa mga naniniwala sa teoryang ito, ang yunit ng komunikasyong linggwistik ay hindi ang simbulo, salita o ang pangungusap mismo, kundi ang produksyon o paglikha ng mga simbulo, salita o pangungusap sa pagganap ng kanilang tinatawag na speech acts. * May tatlong komponent ang mga aktong linggwistik

* Aktong ilokyusyonari o akto ng pagsasabi ng isang bagay. (May kahulugan) * Aktong ilukyusyonari o ang pagganap/perpormans sa akto ng pagsasabi ng bagay.(May pwersa) * Aktong perlokyusyonari o ang pagsasabi ng isang bagay na kadalasang nagpoprodyus ng mga tiyak na konsikwensyal na epekto. (May Konsikwens)

2. Ethnography of Communication
* nauukol sa pag-aaral ng mga sitwasyon, gamit, patern at tungkulin ng pagsasalita. * Ito ay pamamaraang partisipant-obserbasyon na nangangailangan ng imersyon sa isang partikular na komunidad.

Iba’t-ibang teknik na maaaring magamit sa partisipant-obserbasyon: 1. Introspection o paggamit ng intuition
2. Detached Observation o ang di-partisipatoring obserbasyon ng interaksyon sa komunidad 3. Interviewing o ang isatraktyurd na interaksyon berbal sa mga myembro ng komunidad 4. Philology o paggamit ng mga pasulat ng amteryales

5. Ethnosemantics o ang pag-aaral ng kahulugang kultural. 6. Ethomethodology o detalyadong analisis ng mga kumbersasyon, tinatawag ding diskors analisis ng mga linggwistika 7. Phenomenology o pag-aaral ng kumbersasyon bilang isang problemang penomenolohikal.

3. Communication Accomodation Theory
* Sinusuri ang motibasyon at konsikwens ng pangyayari kung ang dalawang ispiker ay nagbabago ng istilo ng komunikasyon * Ang mga gumagamit sa teoryang ito ay naniniwalang sa komunikasyon, ang mga tao ay nagtatangkang...
tracking img