Marketing Strategy G7

Topics: Trigraph, Gh, Coffee preparation Pages: 2 (461 words) Published: March 9, 2011
good material and abundant working people resources.

Nói về nguyên liệu, Trung Nguyên chọn lọc 4 vùng nguyên liệu ngon nhất thế giới: hạt cà phê Robusta Buôn Ma Thuột nổi tiếng nhất Việt Nam, được đánh giá là ngon nhất thế giới với khẩu vị mạnh mẽ, đậm đà hương vị cà phê nguyên gốc đến từ vùng đất quê hương của cà phê Ethiopia; Hạt Arabica thơm ngon đầy quyến rũ của vùng đất Jamaica; Thương hiệu nổi tiếng của cà phê xuất khẩu hàng đầu thế giới Brazil… Tất cả được hội tụ, chắt lọc để nguyên liệu tạo nên những sản phẩm cà phê đặc biệt nhất.

Chỗ này mày cho tao mấy cái hình thôi, còn chữ thì mai tao đến tao ghi vào cũng đc, cách hộ tao mấy cái slide ra nhé (

1. Trung Nguyen coffee has a good campaign to develop and promote products.

The ultimate festival introduces G7 instant coffee, Trung Nguyen decided to launch marketing promotion is a bit strange "smell test" for instant coffee. Coffee with the G7 and the Nescafe brand is being prepared and available. After that, staff brought coffee brewing is available free of charge to festival participants. Results, 89% of attendance for the festival that G7 instant coffee flavor, 11% rated the quality of Nescafe. In three days, G7 has held free coffee to customers at the building is general headquarters of Nestlé, Nestlé was surprised by this daring tactics of the G7. Then, are planning to advertise their products through media channels, the community activities of the G7 - Trung Nguyen ...

Vinacafe opening advertising campaign in the press and television. Moment applied in many ways makerting targeting the middle class. Nescafe generous promotions: winning car drinking coffee, free coffee offered, every home has Nescafe.

Chỗ này cho ảnh nhiều nhé mày, ở trên trang web của trung nguyên ý, nhiều lắm !!

2. Trung Nguyên có quan điểm mới về cà phê, coi đó không chỉ là một thức uống thông thường mà là một thức uống cho trí não, một nguồn năng lượng sáng tạo cho tương lai. Trung Nguyen has a new...
Continue Reading

Please join StudyMode to read the full document

You May Also Find These Documents Helpful

  • Marketing Strategy Essay
  • Marketing strategies Essay
  • Marketing Strategy and Types of Strategies Essay
  • Marketing Strategy Essay
  • Marketing Strategy Essay
  • Marketing Strategies Essay
  • Marketing Strategy Essay
  • Marketing Strategies Essay

Become a StudyMode Member

Sign Up - It's Free