Marketing Nivea

Pages: 25 (7910 words) Published: April 4, 2012
After shave Nivea

Coordonator: Lect. Dr. Anastasiei Bogdan

Studenti: Avram Maricela Georgiana Stanciu Elena Magdalena Grupa 1421

CUPRINS
CUPRINS.................................................................................................................................................................2 REZUMAT INTRODUCTIV.................................................................................................................................3 CAP. 1 DESCRIEREA PIETEI.............................................................................................................................4 1.1 IDENTIFICAREA SI CARACTERIZAREA PIETEI PRODUSULUI.............................................................................................4 1.2 EVALUAREA PIETEI..............................................................................................................................................5 1.3 SEGMENTAREA PIETEI...........................................................................................................................................6 1.4 PIATA ŢINTA.......................................................................................................................................................8 CAP. 2 MEDIUL DE MARKETING....................................................................................................................9 2.1 MICROMEDIUL FIRMEI..........................................................................................................................................9 2.2. MACROMEDIUL FIRMEI......................................................................................................................................11 CAP 3.PRODUSUL...............................................................................................................................................13 3.1. SCURT ISTORIC- NIVEA..................................................................................................................................13 3.2 DESCRIEREA PRODUSULUI............................................................................................................................14 3.2.1 Atribute.............................................................................................................................................15 3.2.2 Tipuri de produs si descrierea lor........................................................................................................16 3.3.SISTEM DE SUSTINERE........................................................................................................................................19 3.4.LINIA DE PRODUSE.............................................................................................................................................20 3.5.ANALIZA CICLULUI DE VIAŢĂ..............................................................................................................................21 3.6.DIFERENŢIEREA ŞI POZIŢIONAREA PRODUSULUI.......................................................................................................21 CAP. 4 PRETUL...................................................................................................................................................23 4.1 OBIECTIVELE POLITICII DE PRET...........................................................................................................................23 4.3 NIVELUL PRETULUI............................................................................................................................................23 4.4 FACTORI CARE INFLUENTEAZA PRETUL..................................................................................................................24 4.5 STRATEGIA DE PRET...........................................................................................................................................26 CAP.5...
Continue Reading

Please join StudyMode to read the full document

You May Also Find These Documents Helpful

  • Ultraviolet and Nivea Essay
  • A MARKETING PLAN FOR DOVE Essay
  • Essay on marketing
  • Marketing Essay
  • Marketing Essay
  • Nivea Marketing Project Essay
  • Marketing and Nivea Essay
  • Green Marketing Essay

Become a StudyMode Member

Sign Up - It's Free