Manuali

Pages: 24 (7326 words) Published: February 13, 2011
Manuali i Shërbimit Psikologjik Shkollor
Hyrje Manuali i Shërbimit Psikologjik Shkollor (SHPSH) , është një dokument zyrtar që orienton organizimin dhe realizimin e një SHPSH cilësor, për sistemin e arsimit parauniversitar, nga kopshti në klasën e XII. Në manual jepen drejtimet kryesore të punës së psikologut të shkollës (PSH) duke i lënë hapësirat e nevojshme për të programuar punën në bazë të nevojave specifike të shkollës dhe nxënësve. Gjithashtu në të përcaktohen detyrat dhe përgjegjësitë e personelit tjetër të shkollës (drejtues, mësues, etj) që së bashku sigurojnë funksionimin e një shërbimi cilësor. Konsolidimi i SHPSH që bëhet në kuadër të zbatimit të Strategjisë Kombëtare të Arsimit Parauniversitar (2007 – 2013), është një shërbim i ri për shkollën tonë. Ky shërbim, orientohet në ndihmën konkrete që do t’u ofrojë nxënësve për të kapërcyer vështirësi të ndryshme në rrugën e arritjeve të rezultateve të dëshiruara akademike dhe në përgatitjen e tyre të përgjithshme për të përballuar sfidat e jetës në një shoqëri në ndryshim. Përgatitja e manualit është bazuar në gjetjet dhe sugjerimet që janë bërë në raportin e “Vlerësimit të Shërbimit Psikologjik Shkollor”, realizuar në shkurt të vitit 2007. Hartimi i tij synon të përcaktojë drejtimet themelore të punës së psikologut shkollor si dhe të sigurojë konsolidimin e SHPSH në sistemin tonë arsimor. Në manual jepen shërbimet bazë që ofron SHPSH. Kemi bindjen se psikologët, drejtuesit dhe mësuesit e kopshtit dhe shkollës, nxënësit dhe prindërit do të gjejnë në këtë materialë informacionin e duhur që përcakton mënyrën dhe cilësinë e shërbimeve që ofron SHPSH. Manuali i SHPSH i drejtohet jo vetëm psikologut shkollor por dhe drejtuesve dhe specialistëve të arsimit në nivel DAR/ZA, drejtueseve dhe mësuesve të shkollës, nxënësve dhe prindërve. Funksionimi i SHPSH, ashtu siç parashtrohet në këtë manual, bazohet në parimin e njohjes dhe respektimit të individualitetit të çdo individ, duke e vlerësuar këtë si një moment shumë të rëndësishëm që pasuron marrëdhëniet njerëzore brenda dhe jashtë shkollës. Krahas shërbimeve themelore që ofron SHPSH, në manual jepen edhe çështjet kryesore që janë pjesë e shërbimit psikologjik në shkollë. Psikologu shkollor dhe procesi mësimor edukativ Procedurat e këshillimi individual dhe në grup Probleme të vlerësimit Shkrimi i raporteve Ndërhyrja në stadet fillestare Identifikimi i nxënësve në rrezik Ndërhyrja në raste krizash, në shkollë Përshkrimi i detyrave Supervizimi i psikologut të shkollës

Në kushtet e zhvillimit aktual të SHPSH, ne jemi të bindur se psikologët e SHPSH, në të gjitha shkollat e vendit, nuk janë të përgatitur për të ofruar në një nivel cilësor të gjitha shërbimet që parashtrohen në të. Megjithatë, ne jemi të mendimit se përmbajtja e këtij manuali, duke parashtruar një vizion të qartë se ku duhet të arrihet, shërben për të hedhur bazat e një modeli të mirë të SHPSH në ndihmë të nxënësve, prindërve dhe të gjithë komunitetit të shkollës.

I. SHËRBIMET BAZË QË OFRON PSIKOLOGU SHKOLLOR (PSH)

Psikologët shkollorë ofrojnë një numër të madh shërbimesh për nxënësit. Këto shërbime mund të ofrohen në mënyrë të drejtpërdrejt dhe të tërthortë, gjë që kërkon një angazhim të të gjithë aktorëve të sistemit arsimor, përfshi nxënësit, mësuesit, drejtuesit dhe pjesëtarë të tjerë të stafit shkollor, familjet, agjencitë komunitare, si dhe një larmi aktorësh të tjerë, që mund të luajë një rol të rëndësishëm tek individi. Psikologët shkollorë kanë një rol specifik në sistemin arsimor, pasi kanë kualifikimin e duhur për të ndërmarrë vlerësime psikologjike dhe për të ndihmuar ofrimin e shërbimeve të shëndetit mendor nëpër shkolla, dhe në të njëjtën kohë, për të promovuar procesin e të nxënit, zhvillimin e fëmijës dhe sistemin arsimor në tërësi. Psikologët shkollorë mund të konsiderohen si një pjesë vitale e grupit të punës në shërbim të nxënësve. Ata punojnë duke kombinuar punën e tyre me atë të mësuesit kujdestar, infermieres dhe drejtuesit të...
Continue Reading

Please join StudyMode to read the full document

Become a StudyMode Member

Sign Up - It's Free