Managementvaardigheden

Pages: 115 (29118 words) Published: February 20, 2011
1

 
1.1.     De evolutie  van   a na ge m e nt m o d ellen  M  

“M o del”
H et  blijktdat    vrijwel iedereen     overtuigingen    en standpunten   heeft over    wat  een   a n a g er   m zou   m o eten   doen.    bijhet  bestuderen   van   a n a g e m e nt   orden   m w deze   overtuigingen  ook   wel  M o dellen  genoe m d. verschillende  soorten                            =>                 formeel    en informeel =  een   hulp middel  m     o de ingewikkelde  erkelijkheid    w op eenvoudige  a nier  ergeven m we                           =>                 beter/ m e er     inzicht krijgen  de   m plexe     in  co verschijnselen  de   in  w erkelijkheid M a ar   kunnen   ze  ons   ook   blind  a k e n   m voor  andere  aspecten  =>   m d at    o de werkelijkheid/ wereld  m s   ingewikkeld    o eten     m s     so zo  is m we so beroep   doen     op m e er   dan   één   o d el.    m Zo kunnen     e er   we m alternatieven  overzien    en evalueren.    Dit verhoogd     de kwaliteitvan     onze   keuzes     en onze   potentiële effectiviteit   .

Een   evolutionair perspectief  
M o d ellen    en definities van   a n a g e m e nt     m blijven  zich  ontwikkelen Ze   m e n   ko voort uit een       ingewikkelde  wisselwerking  tussen   technologische,    socialen    en politieke  krachten.

We   bekijken    nu vier  belangrijke  a na ge m e nt m o d ellen    m en kijken  hoe   deze  de   in  twintigste  eeu w   zijn  ontstaan  onder    m standigheden   de o van   telkens  vier  perioden   van   25  jaar. We   kunnen     de evolutie opsplitsen  4    in  grote  delen  van   telkens  jaar 25  1900­1925 :       De opko m st   van     het    rationeel     doel  o d el      m en de intern  proces   o d el. m   ð       periode  van   uitbundige  groei    en vooruitgang  =>leidde    tot hoge   welvaart   ð       econo mie   werd   geken m erkt  door  een   overvloed  van   productiemiddelen,          goedkope       arbeidskrachten    en econ omisch   beleid  gebaseerd    laissez-faire op   ð       tijdvan uitvindingen       en innovatie    en enor m e   vooruitgang  in    landbou w     en industrie ð       ge middeld  opleidingsniveau   m e ns en     vd  = 8,2  jaar       m e e ste   e ns en       m hadden   financiële  problemen ð       arbeiders  werden   vaak   blootgesteld  aan   zware     en primitieve  m standigheden     o + zeer          w einig      bescher ming   van   vakbonden     + slechte  behandeling  van   erkne m ers. w ð      alge m e e n   aanvaarde   denkrichting=  sociaal D arwinisme;  ‘Survival of      the  fittest’ ð      Principes  van   Taylor  ScientificM a n a g . )    (      en Fayon   toepassen   het  in  productieproces         Ford  introduceerde     de lopende   band   wat  het  productieproces  enor m   verkorte. ð      O ntstaan   van   rationeel  doel    en intern  proces   o d el   m  

2

1926­1950 :       De opko m st   van   m a       hu n relations  o d el m  2  belangrijke  gebeurtenissen:  beurkrach  1929     w e e d e   ereldoorlog en T W vakbonden   hebben   belangrijkste  kracht    erden   àw een   belangrijke  kracht    en zorgen   voor        m e er      loon  voor  N W grote  nadruk    op productie  van   consu m ptiegoederen intrede  van   nieuwe,  arbeidsbesparende   apparaten  de   in  huishoudens niet alleen    overleven  a ar   m ook   recreatie denk   aan   proef  van   a y o   et   M m verlichting  p7   (  )  

 

  ma    Hu n relations  o d el m  

1951­1975 : De     opko m st   van   het  open   systee m   o d el m
Verenigde   Staten    is leider van     kapitalistische  ereld    w => tegen   einde   vraagtekens       bij         leiderschap oliecrisis=>     goedkope   energie    en levensge w o o nten   gevaar in  M a d e   Japan   jaren  in  in  ’50  as   w lage  kwaliteit, jaren    in  ’70  was     het topkwaliteit D uidelijke verschuiving    van   productie­ econo mie   naar  diensten  ­econo mie technologische ...
Continue Reading

Please join StudyMode to read the full document

Become a StudyMode Member

Sign Up - It's Free