Lupain Ng Taglamig

Pages: 3 (688 words) Published: November 22, 2012
Implasyon
ang pagtaas sa pangkalatang antas ng mga presyo ng mga kalakal(goods) at mga serbisyo sa isang ekonomiya sa loob ng periodo ng panahon. Kung ang pangkalahatang antas ng presyo ay tumataas, ang bawat unit ng salapi ay makakabili ng mas kaunting mga kalakal(gaya ng mga produkto) at mga serbisyo. Consumer Price index

Ang CPI ay tanda ng pagbabago ng kabuuang presyo ng
isang basket ng mga produkto at serbisyo na karaniwang
binibili ng isang sambahayan (household) sa isang taon
kumpara sa presyo nito sa itinakdang taon (base year). Ito
ay ayon sa National Statistics Office (NSO), ang
pangunahing ahensya ng pamahalaan na nangungulekta ng
datos at nagtutuos ng CPI .
Cost of living
is the cost of maintaining a certain standard of living. Changes in the cost of living over time are often operationalized in a cost of living index. Cost of living calculations are also used to compare the cost of maintaining a certain standard of living in different geographic areas. Geographic differences in cost of living can be measured in terms of purchasing power parity rates. Power Purchasing Peso

shows how much the peso in the base period is worth in another period.  It gives an indication of the real value of the peso in a given period relative to the peso value in the base period. Formula:| PPP = (1 / CPIa) * 100|

Where:| PPP = Purchasing Power of the Peso|
| CPIa = Consumer Price Index for All Items|
EVAT = Extended Value Added Tax = Kung saan ang dating 10% na value added tax na kinakaltas sa mga empleyadong sumusweldo ng mahigit sa minimum wage ay itinaas at ginawang 12%. A value added tax (VAT) is a form of consumption tax. From the perspective of the buyer, it is a tax on the purchase price. From that of the seller, it is a tax only on the value added to a product, material, or service, from an accounting point of view, by this stage of its manufacture or distribution. The manufacturer remits to the government the difference between these two...
Continue Reading

Please join StudyMode to read the full document

You May Also Find These Documents Helpful

  • Lupain Ng Taglamig Essay
  • Lupain Ng Taglamig Essay
  • Lupain Ng Taglamig Essay
  • Lupain Ng Taglamig Essay
  • Buod Ng Lupain Ng Taglamig Nga Isinalin Ni Rogelio Sicat Essay
  • Lupain Sa Taglamig Essay
  • Lupaing Taglamig Essay
  • Epekto Ng Pagbagsak Ng Asignatura Essay

Become a StudyMode Member

Sign Up - It's Free