Love

Pages: 5 (658 words) Published: April 19, 2011
KERJA KURSUS PENDIDIKAN MORAL

OBJEKTIF PENILAIAN KERJA KURSUS

Objektif Penilaian Kerja Kursus Pendidikan Moral adalah untuk menilai kebolehan calon:

1. mengetahui, memahami dan menghayati nilai-nilai untuk berakhlak mulia 2. menggunakan pemikiran yang matang berasaskan nilai moral 3. berkomunikasi berasaskan nilai moral
4. membuat keputusan dengan berasaskan nilai moral
5. menyelesaikan masalah berasaskan nilai moral
6. menghayati keharmonian antara manusia dan alam sekitar 7. mengamalkan nilai-nilai yang murni dengan penuh iltizam

MAKLUMAT AM

1. Tugasan kerja kursus ini hendaklah dimulakan dari bulan Februari di tingkatan 4 hingga bulan Jun di tingkatan 5. 2. Guru penilai adalah guru yang mengajar mata pelajaran pendidikan moral 3. Penilaian kerja kursus merupakan sebahagian daripada proses pengajaran dan pembelajaran 4. Penilaian kerja kursus ini dilakukan secara berterusan mengikut format yang ditetapkan oleh Lembaga Peperiksaan Malaysia. 5. Elemen, aspek dan kriteria dalam panduan penilaian kerja kursus ini hendaklah dimaklumkan kepada calon. 6. Tugasan kerja kursus pendidikan moral 1225/2 hendaklah disiapkan sebelum 15 Jun di tingkatan 5

[pic]

ELEMEN DAN ASPEK YANG DINILAI

Elemen dan aspek yang dinilai berdasarkan jadual berikut:

|Elemen |Aspek | |Sahsiah |Berkomunikasi | | |Membuat keputusan | | |Menyelesaikan masalah | |Iltizam |Aktiviti - Penyediaan Tugasan | | |- Kerja Amal | | |Penyediaan Folio | | |Penglibatan dan peranan | | |Kesan | | |Penyediaan Bahan Bukti |

PENTAKSIRAN ELEMEN ILTIZAM

i) Aktiviti

Pentaksiran elemen iltizam dalam bentuk aktiviti bertujuan untuk mentaksir pengalaman, penghayatan dan keterlibatan yang bersungguh-sungguh calon dalam aktiviti yang dipertanggungjawab.

Aktiviti 1 - Tugasan Harian

Calon dikehendaki membuat tugasan seperti menulis karangan, menulis laporan hasil kerja amal, mendapatkan maklumat dari pusat sumber, membuat rencana tentang kegiatan sosial masyarakat dan lain-lain berhubung dengan pembelajaran pendidikan moral.

Pertimbangan yang perlu diambil kira

a) Guru hendaklah merancangkan 8 – 10 tugasan yang berkaitan dengan pembelajaran pendidikan moral b) Tugasan yang diberikan hendaklah berasaskan nilai yang hendak dikesan dan dikaitkan dengan isu-isu semasa. c) Tugasan hendaklah mengutamakan penghayatan, kesedaran dan kefahaman tentang nilai, pemikiran yang rasional dan pertimbagan moral. d) Penulisan untuk tugasan harian ini boleh dijalankan pada bila-bila masa e) Setiap tugasan mestilah lebih kurang 250 patah perkataan dan ditulis pada kertas A4. f) Calon hendaklah mendokumentasikan sekurang-kurangnya 8 hasil tugasan harian yang terbaik dan dijadikan folio

Aktiviti 2 - Kerja Amal

Calon dikehendaki melibatkan diri dalam empat kerja amal yang berkaitan dengan tiga bidang pembelajaran pendidikan moral iaitu:

|BIDANG |BILANGAN AKTIVITI...
Continue Reading

Please join StudyMode to read the full document

You May Also Find These Documents Helpful

  • Love Essay
  • Love Essay
  • love Essay
  • Love Essay
  • love Essay
  • Love Essay
  • Love Essay
  • Love Essay

Become a StudyMode Member

Sign Up - It's Free