Logistcs Compendium (Norwegian)

Pages: 54 (13265 words) Published: October 14, 2010
Logistikk og ledelse av forsyningskjeder
MAD 2114

Del Ι. Logistikk – en introduksjon

Kapittel 1. Fagområdet logistikk

Logistikk defineres ofte ved hjelp av ”de 7 R-ene”. Det dreier seg om å sikre tilgjengeligheten av – riktig materiell
– i riktig mengde
– i riktig tilstand
– på riktig sted
– til riktig tid
– hos riktig kunde og
– til riktig kostnad

Denne beskrivelsen avgrenser derimot ikke logistikken fra andre emneområder. En mer presis definisjon av logistikk er dermed denne: logistikk er de betraktningsmåtene og prinsippene man legger til grunn for å planlegge, utvikle, samordne, styre, organisere og kontrollere materialstrømmen fra råvareleverandør (point-of-origin) til sluttbruker (end-user).

Planlegge
Råvareleverandør Utvikle

Samordne

Styre

Organisere

Kontrollere
Sluttbruker

Det finnes tre ulike typer tilnærminger til logistikkbegrepet, og de fremkommer i tabellen nedenfor.

|Begrep |Logistics engineering |Business logistics/materialadministrasjon |Logistics/physical distribution | | | |(skandinaviske versjonen) |management (amerikanske versjonen) | |Studieobjekt |Prosjekt |Bedrift/vareeier (Volvo, Orkla, Aker Kværner osv.) |Logistikkaktør (transport-, lager- og| | | | |distribusjonsselskapene) | |Helhet |Fra ide via utvikling |Fra point-of-origin til end-user |Fra point-of-origin til end-user | | |og drift til vraking | | |

Hovedhensikten med å utvikle logistikkfunksjonen i en bedrift er å bedre effektiviteten i vareflyten gjennom kostnadsreduksjon og inntektsøkning ved hjelp av bedre leveringsservice. Dette vil indirekte medføre at bedriftens kapitalinvesteringer utnyttes mer effektivt.

Effektivitet i logistikkprosessene omfatter på den ene siden inntektsskapende elementer som leveringstider, leveringssikkerhet og servicenivåer på lagerførte deler og på den andre siden kostnadselementer som transport-, lagrings- og styringskostnader. Effektiviteten i logistikkprosessene kan forbedres gjennom endringer i den organisatoriske strukturen, gjennom bedre planleggings- og styringssystemer og gjennom forandringer i selve den fysiske vareflyten.

Eksempler på hvilke aktiviteter og beslutninger som assosieres vanligvis med logistikk/materialadministrasjonen (MA) er følgende:

– Transport ( muligens den mest typiske logistikkaktiviteten; logistikkbeslutninger har her å gjøre med planlegging, gjennomføring og oppfølging av transportene – Lagring og lagerstyring ( lagerstrukturen omfatter lagerlokalisering, lagerdimensjonering og lagerlegging; lagerstyringen inkluderer styring av de totale lagerinvesteringene, modeller for å bestemme bestillingsmengder, valg av servicenivåer og utvikling av en servicestrategi – Materialhåndtering og emballering ( lagring og valg av utstyr for korte interne forflytninger og utforming og håndtering av emballasje – Ordrebehandling og kundeserviceaktiviteter ( noen typiske logistikkaktiviteter ved ordrebehandlingen i en bedrift er ordreoverføring, ordremottak, ordrebearbeiding og leveranse – Prognoser ( prognosene bygger på salgsprognoser og salgsplaner – Produksjonsplanlegging ( produksjonsplanlegging har som de viktigste formål å sørge for at kapasiteten blir utnyttet rasjonelt, samtidig som bedriften framstiller de varer markedet har størst behov for – Innkjøp og forsyning ( innkjøp og forsyning av råvarer,...
Continue Reading

Please join StudyMode to read the full document

You May Also Find These Documents Helpful

  • TNT Logistcs Essay
  • Norwegian folktales Research Paper
  • Norwegian Language Essay
  • Essay on Csr Compendium
  • Essay about Norwegian Business Culture
  • Norwegian Wood Analysis Research Paper
  • Norwegian Cruise Essay
  • Norwegian Wood Essay

Become a StudyMode Member

Sign Up - It's Free