Listahan Ng Mga Pananaliksik

Only available on StudyMode
  • Pages : 3 (807 words )
  • Download(s) : 101413
  • Published : February 2, 2013
Open Document
Text Preview
Listahan ng mga Pananaliksik
1. Pamagat : Information Technology and Firm Size
Patnugot : Albert Wenger
Posted November 2, 2012
continuations.com/post/3482468649/information-technology-and-firm-size-thesis Anotasyon : Mayroong iba’t ibang pangangailangan ang isang tao, katulad ng physical at human assets mayroon ding information assets. Kaya ayroong tinatawag na customer information center, isang firm na nagbibigay impormasyon sa mga tao.

2. Pamagat : Plan A Thesis – A analysis of the Information Technology attitudes, Cognitions, and Anxieties of Corporate Leaders at the Phillips Plastic Corporation Patnugot : James J. Janisse
Copyright : 2002
Lugar : University of Wisconsin-Stout
www2.uwstout.edu/content/lib/thesis/2002/2002janissej.pdf
Anotasyon : Itong pananaliksik na ito ay sinusuri and paguunawaan sa pagitan ng corporate leader at ITs. Ito’y nagtatanong ng mahigit isang daang pinagkukunan sa larangan ng negosyo, teknolohiya at kaisipan na maiiugnay sa kaalaman.

3. Pamagat : Research Paper: Information Security Technologies Patnugot : Benjamin L. Tomhave
Copyright : November 10, 2004
Lugar : New York
www.secureconsulting.net/Papers/218-Research-Paper-FINAL.pdf Anotasyon : Ito’y nagbibigay ng pangunahing kaisipan tungkol sa iba’t ibang teknolohiya, pero ang pangunahing focus ay ang pagsusuri ng teknolohiya sa modern information system and business context, kung papaano nakakatuon gnag pangngailangan sa negosyo habang tumutugon din sa Confidentiality, Integrity and Availability as a Countermeasure that Detects, Corrects and/or Protects.

4. Pamagat : Information Technology and World Economy
Patnugot : Jorgenson, Dale W. at Vu , Khuong M.
Copyright : December 1, 2005
papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1945084##
Anotasyon : Sila’y naglaan ng pagsusuri sa output at input growth at productivity, Pero mas angat o dimnante ang input growth sa bansa. Ang ambag ng mga IT investors ay tumaas sa lahat ng rehiyon lalo na...
tracking img