Lingotyper rap

Topics: MC Ren, Koharu Kusumi Pages: 4 (872 words) Published: February 20, 2014
Lingotyper i raptekster:

1. Anonymt, funktionelt dansk skriftsprog.

2. Påtaget (eller direkte samplet) poetisk, antikveret tale.

3. Fremmedord og neologismer (nydannelser).

4. Almindelig mundtlighed og mundrethed, f.eks. afsnupninger, kunne til ku' etc.

5. Fyord, eder og forbandelser og sjofelheder.

6. Ordspil og ordspillende forvrængninger.

7. Alment slang, tidløs og tidsbundet.

8. Dialekt (gloser, stavning).

9. Alment hip hop-lingo (plus alment musiklingo).

10. Kaudervælsk, ord og passager på udenlandsk.

11. En rapper eller gruppes særlige lingo.

12. En teksts eller (i kollektivt forfattede tekster) tekstdels særlige lingo.

13. Ren nonsens (efter alt at dømme).

Hello my name is Malthe, and i am happyHello my name is Malthe, and i am happyHello my name is Malthe, and i am happyHello my name is Malthe, and i am happyv Hello my name is Malthe, and i am happyHello my name is Malthe, and i am happy Hello my name is Malthe, and i am happy

Hello my name is Malthe, and i am happy
Hello my name is Malthe, and i am happy
v
Hello my name is Malthe, and i am happyHello my name is Malthe, and i am happy Hello my name is Malthe, and i am happy
Hello my name is Malthe, and i am happyv
Hello my name is Malthe, and i am happyHello my name is Malthe, and i am happy Hello my name is Malthe, and i am happyHello my name is Malthe, and i am happyHello my name is Malthe, and i am happy Hello my name is Malthe, and i am happy

Hello my name is Malthe, and i am happy
Hello my name is Malthe, and i am happy
Hello my name is Malthe, and i am happy
Hello my name is Malthe, and i am happy
Hello my name is Malthe, and i am happy
Hello my name is Malthe, and i am happy
Hello my name is Malthe, and i am happy
Hello my name is Malthe, and i am happy
Hello my name is Malthe, and i am happy
Hello my name is Malthe, and i am happyHello my name is Malthe, and i am happy Hello my name is Malthe, and i am happy
Hello my...
Continue Reading

Please join StudyMode to read the full document

You May Also Find These Documents Helpful

  • rap music Essay
  • Christian Rap vs. Mainstream Rap Essay
  • Essay about Rap Music
  • Influence of Rap Essay
  • Rap as a Language Essay
  • Essay on Rap Music
  • Rap music and violence Essay
  • Something from Nothing: the Art of Rap Essay

Become a StudyMode Member

Sign Up - It's Free