Liham Aplikasyon Sample

Pages: 2 (310 words) Published: April 5, 2011
Abril 16, 2009

(2 ESPASYO)
PANGALAN
POSISYON
DEPARTAMENTO
KOMPANYA
ADDRESS

(2 ESPASYO)

Mahal na G. Villarubia:

(2 ESPASYO)
Nabasa ko po sa pahayagang “Inquirer” na may petsang Abril 12, 2009 na nangangailangan ang inyong kompanya ng isang Web Page Designer. Ninanais ko pong mapabilang na isa sa inyong mga aplikante sa nabanggit na posisyon.

Nagtapos po ako ng kursong Batsilyer sa Computer Science sa FEU-East Asia College noong Marso 28, 2009. Bilang isang mag-aaral sa aming paaralan ay naging aktibo po ako sa lahat ng mga gawaing pampaaralan dahilan upang malimit akong maging pangulo ng aming klase. Naging student assistant po ako sa computer laboratory ng aming paaralan. Bilang student assistant, nalinang po ang aking kasanayan sa iba’t ibang gawain tulad ng computer trouble shooting, networking, web designing at nang mahusay na pakikitungo sa tao.

Pagkatapus na pagkatapos ko po ng kursong Computer Science ay agad akong natanggap sa IBM, Philippines kung saan ako ay naglingkod bilang Web Page Designer/Developer. Ikinararangal ko pong sabihin na ang aking paglilingkod sa IBM, Philippines ay higit na nagpaunlad ng aking kaalaman, kakayahan at mga karanasan sa larangan ng Web Page Designing at Development.

Bunga ng aking mga karanasan at kwalipikasyon, naniniwala po akong malaki ang aking maibabahagi sa lalong ikauunlad ng inyong kompanya.

Para sa mga iba pang imformasyong nais ninyong mabatid tungkol sa aking katauhan at kakayahan ay maaari po kayong sumangguni sa resume na kalakip ng aking liham.

Umaasa po ako na inyong tatawagan sa lalong madaling panahon para sa personal na intervyu at mabigyan ng pagkakataong maipamalas ang aking kakayahan.

Maaari po ninyo akong tawagan sa telepono bilang 235-3333/Celphone no. 09183359980 o kaya ay sulatan sa 485 Coral St. Don Bosco Compound, Tayuman, Maynila o sa e-mail address na ian_miguel@yahoo.com.

(2 ESPASYO)
Matapat na sumasainyo,

(4 ESPASYO)
Ian Raphael M. Miguel
Continue Reading

Please join StudyMode to read the full document

You May Also Find These Documents Helpful

  • Sample Essay
  • sample Essay
  • sample Research Paper
  • Sample Essay
  • Sample Essay
  • Sample Essay
  • Sample Essay
  • Sample No Essay

Become a StudyMode Member

Sign Up - It's Free