Legaliseren Drugs

Pages: 14 (3469 words) Published: March 5, 2011
Sociaal Pedagogische Hulpverlening
Hogeschool Zuyd Sittard

[pic]

“De productie en verkoop van softdrugs zouden gelegaliseerd moeten worden in Nederland”

Een essay waarin het huidige beleid omtrent het produceren en gebruiken van softdrugs ter discussie wordt gesteld

|[pic] |Student: Renee Austen |2050678 | | |Docent: Anne van den Berg | |

De Inhoud

Inleiding3

Verklarende woordenlijst3

Stelling5

Argumenten voor de stelling7

Argumenten tegen de stelling ……………………………………………………………………………………………..8

Conclusie9

Bronnen10

Inleiding

In mijn essay stel ik het huidige drugsbeleid en met name de productie en de verkoop van softdrugs ter discussie. In Nederland gebruiken ongeveer 363.000 mensen tussen de 15 en 64 jaar drugs. Legalisering van drugs is een zwaar beladen onderwerp dat al jaren leeft. Wie de maatschappelijke discussie daarover in de afgelopen jaren overziet, krijgt al snel het idee dat een rationeel debat over zo’n kwestie vrijwel onmogelijk is.

De tolerantie binnen de samenleving, ten aanzien van drugsgebruikers is langzaam maar zeker af aan het nemen. De overlast die bijvoorbeeld junks en coffeeshops, in het bijzonder in de grote steden veroorzaken, wordt door velen niet meer getolereerd. Als Sociaal Pedagoog komt je in het werkveld ook met drugs in aanraking. Ben je werkzaam als maatschappelijk werker of als reclasseringsmedewerker kom je bijvoorbeeld in de verslavingszorg terecht en kun je deze afname van tollerantie ondervinden bij de weerstand die geboden wordt in de wijken waar opvangcentra, hostels en gebruikersruimten zijn of gepland zijn. Daarnaast speelt de zorg in op de ontwikkeling binnen de samenleving, door samen te werken met politie en justitie om verslaafde criminele veelplegers onder drang een hulpverleningstraject aan te bieden (verslavingsreclassering).

Binnen mijn opleiding ben ik onder andere in aanraking gekomen met drugs bij een project van het Leger des Heils. Met een projectgroep hebben we voor het tweede Domushuis, een huis waar verslaafde dak- en thuislozen die sociaal uitgesloten zijn als gevolg van hun complexe problemen, terecht kunnen voor hulp, een beleidsplan opgesteld om het Domushuis beter te laten integreren in de buurt. Hierbij stuitten we al op een aantal tegenstrijdigheden binnen het drugsbeleid, waardoor de hulpverlening soms hinder ondervond in het bieden van de zorg.

In dit essay worden een aantal voor- en nadelen van de legalisering van de productie en de verkoop van softdrugs op een rijtje gezet waaruit zal blijken dat er nogal wat tegenstrijdigheden in het huidige beleid zitten.

Verklarende woordenlijst

|Cannabis |Cannabis is een algemene term voor verschillende psychoactieve bereidingen van de marihuanaplant; | | |cannabis sativa. | |Cannabis Tribunaal |Het Cannabis Tribunaal wordt georganiseerd door de Vereniging voor Opheffing van het Cannabisverbod| | |(VOC), een landelijk samenwerkingsverband van een groot aantal organisaties en personen die | | |rechtstreeks te maken hebben met het cannabisbeleid. Het Tribunaal bestaat uit een aantal | | |hoorzittingen, waarin deskundige getuigen met elkaar in debat gaan over het Nederlandse | | |Cannabisbeleid. | |Coffeeshop |Een coffeeshop is een horecabedrijf waar met een vergunning van de burgemeester alcoholvrije | |...
Continue Reading

Please join StudyMode to read the full document

You May Also Find These Documents Helpful

  • Drugs Essay
  • Drug Addiction Essay
  • Essay on Drugs in Our Society
  • Drug Addiction Essay
  • Advantages and Disadvantages of Drugs Essay
  • Legal vs. Illegal Drugs Essay
  • Drugs and society Essay
  • Anti Drug Essay

Become a StudyMode Member

Sign Up - It's Free