Kritiko

Pages: 2 (680 words) Published: December 8, 2009
Buod sa
Bulag na Pagkadakila
Renato Constantino
Ang pagkakatalaga sa kanya bilang isang pambansang bayani ay hindi kapanipaniwala dahil masyadong pinalaki ang papel ni Rizal. Di tulad ng iba nating bayani si Rizal ay may taglay na mga katangian ng kadakilaan. Si Rizal din aya napili ng mga amerikano at ng mga konserbatibong Pilipino bilang isang huwarang bayaning umaangat sa ibang katungali. Ito ang tingin nila sa mga katungali ni Rizal: Aguinaldo – masyadong militante, Bonifacio – Masyadong radikal, Mabini – walang buhay. Si Rizal ay napili dahil sa pagpapatibay sa mga sumusunod na batas sa Philippine Commision: Batas Blg. 137, Batas Blg.243, Batas Blg 345. Tinangkilik din si Rizal ng iba pag mga dayuhan tulad nila Forbes at Taft. Ang sumusunod ay ang pagtataya ni Forbes: Kailanman ay di nagtaguyod si Rizal ng kasarinlan ni hindi nagarmadong paglaban sa pamahalaan. Humingi siya ng reporma sa pamamagitan ng publisidad, gn edukasyon at panawagan sa konsensiya ng bayan. Ayon naman kay Taft “ang pinakadakilang Pilipino, isang manggagamot, nobelista at makata na dahil sa kanyang pakikibakapara bumuti ang kalagayan sa ilalim ng mga kastila ay di makatarungang hinatulan at binaril…” Ang uri ng pambansang bayani na hinahangad ng mga amerikano ay bayaning di kokontra sa kanilang patakarang kolonyal. Maingat na pinaliit ng mga Rizalista ang kanyang kahinaan at pinalaki naman ang kanyang katangian. Kahit wala si Rizal at ang iba pang mga bayani ay may iba pang mga Pilipino na tatanghalin bilang isang bayani. Nagkataon lamang na si Rizal ang biniyayaan ng mga katangiang ito at nagkataon lamang na siya ang napansin. Maaari sigurong nagkaroon ng delay sa pagkakalaya ng pilipinas pero sa takdang panahon ay lalaya din ang mga Pilipino. Napakaraming pagbabago ang naganap sa panahong ito. Tulad ng nagwakas ang Galleon trade at nag rerebolusyon sa latin amerika. Umunlad ang komunikasyon dahil sa pagunlad ng ekonomiya. Naging 30 araw na lamang ang byahe...
Continue Reading

Please join StudyMode to read the full document

Become a StudyMode Member

Sign Up - It's Free