Kreiranje I Strategija Cijena

Only available on StudyMode
  • Pages(s): 14 (3467 words)
  • Download(s): 1087
  • Published: July 8, 2010
Read full document
Text Preview
Visoka škola
Koledž za informatiku i menadžment
Janjoš-Prijodor

student:Samir Mehadžić

KREIRANJE STRATEGIJA I PROGRAMA CIJENA

seminarski rad iz predmeta marketing

mentor: mr. Helena Lajšić

Prijedor,decembar 2009.

1. UVOD

Cijena pojam koji svakodnevno upotrebljavamo u svom govoru. Naše male i velike životne odluke, najčešće zavise o njenoj visini. Literatura navodi brojne definicije cijene. Ipak najčešća definicija cijene i ujedno definicija prema Ekonomskom leksikonu jest novčani izraz vrijednosti za proizvod ili uslugu, a formira se uzajamnim djelovanjem faktora koji utiču na potražnju i ponudu na nekom tržištu. Cijena je najdinamičnija od svih marketinških varijabli jer je najpodložnija vanjskim uticajima, kao što su pritisci od strane konkurencije, ekonomska kretanja i fluktuacije u potražnji. Neki je naučnici, pored kvalitete proizvoda, smatraju ključnom strateškom varijablom u okviru marketinške nauke.

U ovom seminarskom radu obradit ću pojam cijene ponajprije u vidu metoda njenog određivanja, a također i prilagođavanja, sa osvrtom i na određivanje cijene u međunarodnom marketingu i karakteristikama u tom segmentu.

2. POJAM CIJENE

Prema McCarthyju, marketing se sastoji od četiri podjednako važna elementa, nazvana 4P: - proizvod
- promocija
- prodaja/distribucija
- cijena
Prva tri elementa – proizvod, promocija, prodaja/distribucija – predstavljaju pokušaj preduzeća da kreira vrijednost za potrošača. Ujedno, ova tri elementa preduzeću predstavljaju trošak. Posljednji element – cijena - jedinstven je u odnosu na proizvod, njegovu promociju, prodaju i distribuciju, i to u smislu da za preduzeće cijena ne predstavlja trošak već izvor prihoda. Drugim riječima, za razliku od ostalih elemenata marketing miksa, cijena je ta koja izravno generira prihod. Literatura navodi brojne definicije cijene. Američko udruženja za marketing (AMA – American Marketing Association) cijenu definira kao: odnos kojim se pokazuje koja je to...
tracking img