Kredia Bankare Dhe Pavlefshmeria E Normes Se Interesit Tek Investimet

Pages: 11 (3400 words) Published: April 2, 2011
PERMBAJTJA

HYRJE…………………………………………………………………………………………………………..........……….............….. 2

HUAMARRJA / NORMAT E INTERESIT, SI NDIKOJNE NE EKONOMI ….…….……….………..……………………. 3

NORMA E INTERESIT E KREDIVE ………………………....................……………………...........………............… 4

KREDITE BANKARE –BEKIM APO MALLKIM? …………………………………………………............………............…. 4

LIDHJA MES NORMES SE INTERESIT DHE INVESTIMEVE …………………………….................…............…... 6

FORMA E DREJTE QE LIDH NORMEN E INTERESIT ME INVESTIMET …………..................................……. 7

ARSYET QE BEJNE QE NORMA E INTERESIT TE MOS NDIKOJNE TE INVESTIME …………........…………… 8

KONKLUZIONE …………………………………………………………………………………………………………........……….. 12

REFERENCAT ............................................................................................................................... 13 Hyrje

Bazuar ne te dhena te ndryshme mund te themi qe individet kane filluar te perdorin gjithnje e me shume kredite bankare si per nevoja te ndryshme te tyre ashtu edhe per te investuar, pasi mund te themi qe eshte shpetimtarja e fundit per te gjithe ata qe nuk e zoterojne nje shume te caktuar. Ajo cka une do te perpiqem te bej ne kete teme eshte te jap nje informacion te pergjithshem mbi huane, si dhe lidhjen qe ka norma e interesit me investimet.

Deri me sot jemi mesuar qe gjithshka qe marrin ne shkolle e konsiderojme te mireqene. Shpesh here mundohemi te ngreme ndonje dyshim, por pavaresisht kesaj nuk kemi fituar akoma sigurine ne vetvete qe te bejme studime tonat, per te arritur ne perfundime te cilat edhe pse mund te jene te ndryshme nga ato qe mesojme perseri bazohen ne fakte, e qofte edhe per nje segment te caktuar jane te verteta. Duke u bazuar ne keto vite akademike si dhe nga ato qe degjojme perdite ne media, kohet e fundit na eshte bere ligj qe norma e interesit ndikon te investimet; pra rritja e normes se interesit, ul investimet dhe anasjelltas. Nuk po perpiqem te them se kjo lidhje nuk eshte e vertete, por qe po te ndalemi nje moment mund te kuptojme qe jo gjithmone zbatohet ne praktike,te pakten ne Shqiperi, vendin per te cilin jam munduar te studioj e te arrij ne perfundimin qe norma e interest eshte e pavlefshme kur vjen puna per te percaktuar investimet. Informacionet per kete teme nuk kane qene te shumta pasi nga kerkimet e bera na ka rezultuar qe bankat nuk kane deshire te pranojne nje pohim te tille. Pavaresisht kesaj, nga nje perpunim i thjeshte te dhenash te marra ne burime te ndryshme na rezulton qe dicka e tille eshte e vertete.

HUAMARRJA / NORMAT E INTERESIT, SI NDIKOJNE NE EKONOMI

Kur normat e interesit ulen, huamarrja behet me atraktive/joshese. Kur ne tregun bankar ekzistojne norma te uleta interesi, konsumatoret e kane me te lehte te blejne nje makine apo nje shtepi. Blerja e nje shtepie, rrit kerkesen per mallra te tjere si mobilie, pajisje elektrike, duke i dhene keshtu nje shtyse rritjes ekonomike. Per me teper, konsumatoret shpenzojne me pak ne kostot e interesit, duke u dhene mundesi atyre te kene me shume para per te shpenzuar ne mallra dhe sherbime. Gjithashtu, kur normat e interesit jane te uleta, fermeret, prodhuesit dhe bizneset e tjera e kane me te lehte te marrin hua per te investuar ne blerjen e makinerive te ndryshme dhe ne ndertimin e ambienteve te reja. Per me teper, fitimet qe keto biznese sjellin ne te ardhmen jane me te vlefshme kur normat e interesit jane te uleta sesa kur ato jane te larta. Kjo u jep shtytje bizneseve te investojne, ne nje kohe kur normat e interesit jane te uleta. Per rrjedhoje, rritja e investimeve i jep zhvillim me te larte ekonomise. A do te thote kjo se nje ekonomi qe te zhvillohet duhet te kete norma sa me te uleta interesi? Pergjigjja varet se sa te uleta jane normat e interesit.

Ne periudha normale, autoriteti monetar (zakonisht nje banke qendrore) mund te nxise ekonomine, duke ulur normat e interesit, ose duke rritur bazen monetare....
Continue Reading

Please join StudyMode to read the full document

You May Also Find These Documents Helpful

  • e library Essay
  • E Commerce Essay
  • Essay on E
  • E-commerce Essay
  • No Se Essay
  • Essay about No Se
  • Se Asia Essay
  • SE 1 Essay

Become a StudyMode Member

Sign Up - It's Free