Kontribusyon

Pages: 4 (439 words) Published: October 31, 2010
Matandang kaharian- 2700-2180 BCE

-Pinamunuan ni haring MENES

- tinaguriang gintong panahon

-nagtatag ng sentralisadong pamahalaan

*kapangyarihan- animo= diyos

*hari=pharaoh

-hawak ang pamahalaan, hukbon military, relihiyon

-parang diyos

*pharaoh Khufu o cheops- pinagukulan ang paggawa ng pyramids

*giza pyramid- kakaiba, 137m

* ang mga pyramids ay libingan ng mga pharaoh

+ ang mga susunod na pinuno ay mahina at walang kakayahan. Kabulukan ng pamahalaan at naubos ang kaban ng bayan sa pagpapagawa ng pyramid at musoleo.

+lumaganap ang kaguluhan at nagpaligsahan ang mga maharlika para angkinin ang kapangyarihan.

+ napa-alis ang huling hari sa trono at namuno si AMENEMHET I mula sa thebes

Gitnang kaharian

-AMENEMHET II- umupo sa trono noong 2040 BCE; nagsimula ang gitnang kaharian; lumago ang kultura at umunlad ang sibilisasyon ng Egypt.

+ekspedisyon sa Nubia- para makuha ang gintong ginastos ng nakaraang panahon kaya lumaganap ang ugnayang pangkalakalan sa Palestine, Syria at Crete

+ lumakas ang kapangyarihan ng mga maharlika at pari, humina ang control ng mga hari.

Hykos- 1700 mananakop sa Asya na sumalakay sa Egypt- ibinagsak ang pangkat ng pharaoh

+nagwakas ang gitnang panahon noong 1786 BCE

1567 BCE- itinaboy ang mga hykos ng mga magkakaisang Egyptian.

Bagong kaharian 1567BCE

-muling nabalik ang kapangyarihan ng mga pharaoh at kanilang sinimulan palawakin ang teritoryo

- sinakop ang lupain gawing silangan patungong mesopptamia at gawing timog patungo Africa-phoenicia, ethipopia, palestin, Syria

- yumaman ang Egypt sa pangangalakal at pangongolekta ng buwis

-THETMOSE II-1512 BCE

-naagaw ang Palestine

-nasakop ang Nibia

- pinalitan ng kanyang asawa na si HATSHEPSUT

-HATSHEPSUT

- namuno ng 20 taon

- unang dakilang lider na babae

- pagpapatayo ng templo at pagpapalawak ng kalakalan

-THUTMOSE...
Continue Reading

Please join StudyMode to read the full document

Become a StudyMode Member

Sign Up - It's Free