Komunizmi

Pages: 14 (4892 words) Published: February 9, 2011
[pic]

KOMUNIZMI DHE NAZIZMI

PERMBAJTJA

I. Komunizmi
1.Organizimi Politik...................................1
1.1 Aparati Shteteror......................................................................................2 1.2 Statusi i RPSH..........................................................................................2 2. Politika e Jashtme.................................2

2.1 Modele te Imituara te Politikes................................................................2 3.Ekonomia................................................3
3.1 Masat Per Rimekembjen e Vendit............................................................3 3.2 Reforma agrare.........................................................................................3 3.3 Industrializimi dhe elektrifikimi i vendit.................................................4 3.4 Kolektivizimi.............................................................................................4 4. Tranzicioni dhe Pluralizmi Politik.............................................4 II. Nazizmi

1. Karakteristika Te Pergjithshme..............................5 2. Ardhja Ne Pushtet..................................................................5 3. Politika e Jashtme...............................................................6 4. Pushtimet........................................................................................6 5. Deshtimet........................................................................................7 6. HITLERI.............................................................................................9 III. Referencat

I. KOMUNIZMI

1. Organizimi Politik

1.1Aparati I ri shteteror
Aparati shteteror u ngrit mbi bazen e keshillave nacionalclirimtare . U paralizuan organet vendore dhe filloi ngritja e keshillave . Ne vitin 1944-1945 u be riorganizimi i keshillave NAÇ . U ndertua aparati i ri Administrativ, qe u be ne perputhje me ndarjen administratvo- territoriale te vendit , u ruajt perkohesisht ndarja e vjeter ne prefektura, nenprefektura dhe komuna . Mobilizimi ne ushtri ishte i pjesshem. Per mbrojtjen dhe sigurimin territorial ne Prill te vitit 1945 u organizua Arma e kufirit , Flota Detare Luftarake . Per mbrojtjen e rendit publik u krijua policia . Qeveria provizore e Frontit NAÇ refuzoi te zhvilloje zgjedhje gjate gjithe vitit te pare te drejtimit . Ligji per Asablene Kushtetuese , e cila garantonte zgjedhje te lira u miratua ne Shtator te vitit 1945. Ligji ne dukje Demokratik , i njihte tedrejten e votes Çdo qytetari te moshes mbi 18 vjec , por nderkohe u mohonte te drejten e votes te gjithe elementeve kundershtare te regjimit . Ne kete menyre Keshilli i pergjithshem NAÇ u mohoi te drejten pjeses me te mahde teqytetareve perkrahes te opozites . Pas zgjedhjeve Asambleja Kushtetuese shpalli me 11 Janar 1946 Republiken Popullore te Shqiperise (RPSH ). Nga ky cast PKSH do te ishte e vetmja force politike qe dote drejtonte vendin dhe lideri I saj ishte Enver Hoxha .

1.2 Statusi I RPSH.
U miratua me 15 Mars te 1946 dhe perbehej ngs 3 pjese :
1. Sanksionoheshin parimet themelore , si formen e regjimit , rendi ekonomik shoqeror te drejtat dhe detyrat e shtetasve. 2.Shpallej organizimi I shtetit ku organe te larta ishin Kuvendi Popullor dhe presidiumi.

Statusi:
1. njihte mjaft liri dhe te drejta te shtetasve
2. shpallte shumellojshmerine e prones.

2 Politika e Jashtme

2.1 Modele te imituara te politikes
PKSH(PPSH) aplikoi modele politike te huazuara nga vende te ndryshme te bllokut komunist. Dominoi modeli sovjetik monopartik. Modeli shqiptar gjate viteve u be gkjithnje e me I vecante, derisa arriti te mbetej unik ne tiparet e tij. Besnikeria ndaj BS dhe Stalinit ishte aq e madhe, saqe te gjitha fjalimet e Hoxhes dhe mbledhjet e rendesishme te PKSH mbylleshin me lavde pa fund per “luften heroike te shokut Stalin”. Shqiperia gjate viteve 1945-48 importoi sistemin politik dhe politikat e Jugosllavise se...
Continue Reading

Please join StudyMode to read the full document

Become a StudyMode Member

Sign Up - It's Free