Klasik Yönetim

Only available on StudyMode
  • Pages(s): 35 (8695 words)
  • Download(s): 1083
  • Published: March 31, 2010
Read full document
Text Preview
YÖNETİMDE KLASİK YAKLAŞIMLAR

ARALIK – 2009

YÖNETİMDE KLASİK YAKLAŞIMLAR1
1. Yönetimde Klasik Yaklaşımlar3
1.1Frederick W. Taylor ve Bilimsel Yönetim Yaklaşımı4 1.1.1 Frederick Winslow Taylor4
1.1.2 Bilimsel Yönetim Yaklaşımı4
1.2Yönetim Süreci Yaklaşımı9
1.2.1 Henri Fayol9
1.2.2 Yönetsel Teori10
1.2.3 Fayol’a göre yöneticilerin sahip olmaları gereken yetenekler13 1.2.4 Yönetimin Genel Prensipleri13
1.2.5 Prensipler hakkında genel yorum22
1.2.6 Yönetsel Teoriye Katkısı Bulunan Düşünürler22 1.2.7 Yönetim Faktörünün Önemi26
1.2.8 Yönetsel Teoriye Dair Yapılan Eleştiriler28
1.3 Max Weber Ve Bürokrasi Yaklaşımı30
1.3.1 Bürokrasi Teorisi30
1.3.2 Marxist Bürokrasi30
1.3.3 Weber'in İdeal Bürokrasi Kuramı31

1. Yönetimde Klasik Yaklaşımlar

İnsanın tek başına yeteneği, gücü, zamanı ve çabası kendi istek ve ihtiyaçlarını karşılama konusunda yetersiz kalmaktadır. Bunu karşılamak için insanlar bir araya gelip gruplar oluşturmaktadırlar. Oluşturulan bu gruplar da her geçen gün değişen, çeşitlenen ihtiyaçların ya da amaçların karşılanmasında yetersiz kalmasından dolayı insanlar, ya bir örgüte üye olmaya ya da bir örgüt kurmaya yönelmektedirler.

Örgüt, ortak amaçlar için birlikte çalışan bireylerin oluşturdukları büyük çaplı ve sistemli sosyal yapılardır. Kar amaçlı olsun ya da olmasın örgütlerin ortak bir özelliği vardır. İnsanlardan oluşur. İnsanların her geçen gün sayıca çoğalması, ihtiyaçların çeşitlenmesi ve dünyada meydana gelen değişme ve gelişmeler çok sayıda insanı ve bu insanların ilişkilerini düzenleyecek yönetim birimleri ve örgütlerin kurulmasını zorunlu kılmıştır.

Yönetim, beklentileri, tutkuları, ihtirasları, amaçları ve ihtiyaçları birbirinden farklı olan insanlara iş yaptırma sanatı olarak tanımlanabilir. Bu nedenle yönetimin temel görevlerinden birisi, örgütü oluşturan bireylerin amaçları ile örgütün amaçlarının etkin ve verimli bir şekilde uyumunun...
tracking img