Keseimbangan Pasaran

Pages: 12 (2814 words) Published: February 16, 2011
BAB 2: PERMINTAAN DAN PENAWARAN

3.0: KESEIMBANGAN PASARAN 3.1: PENENTUAN KESEIMBANAGAN Berbalik kepada contoh pasaran keropok lekor di atas, kita dapati bahawa keluk permintaan sesuatu barang termasuk keropok lekor ini adalah mencerun ke bawah dari kiri ke kanan, dan sebaliknya keluk penawaran pula akan mencerun ke atas dari kiri ke kanan. Maka dengan mengabungkan kedua-dua keluk permintaan dan penawaran ini, kita akan dapat menentukan keseimbangan harga dan kuantiti barang tersebut di pasaran. Seperti di gambar rajah 2.14, keseimbangan pasaran akan diperlolehi apabila kedua-dua keluk permintaan (D) bersilangan dengan keluk penawaran (S), iaitu di titik E. Ini bererti bahawa keseimbangan harga di pasaran barang ini ialah di Po dan keseimbangan kuantiti di pasaran ialah di Ko.

Harga (RM)

S

Po

E

D

0

Ko

Kuantiti

Rajah 2.14: Keseimbangan pasaran

Satu perkara penting dalam analisis ini ialah keseimbangan harga dan kuantiti ini bukan ditentukan oleh permintaan dan penawaran seseorang individu atau sesebuah firma, tetapi ia adalah ditentukan oleh keluk-keluk permintaan dan penawaran pasaran.

EKONOMI (Bahagian Mikroekonomi) Edisi Ke-4 Oleh Dr. Hamzaid Bin Yahya www.drhamzaid.com 121

BAB 2: PERMINTAAN DAN PENAWARAN

3.2: KONSEP LEBIHAN ATAU KEKURANGAN PERMINTAAN DAN PENAWARAN 3.2.1: Analisis berdasarkan jadual Untuk melihat bagaimana konsep kesimbangan pasaran ini dicapai, kita cantumkan maklumat-maklumat permintaan dan penawaran pasaran bagi satu barang seperti keropok lekor, iaitu seperti di jadual 2.11. Berdasarkan Jadual 2.11, pada tingkat harga RM1.00 sekilogram, jumlah kuantiti keropok lekor yang diminta ialah sebanyak 60 kg., sementara jumlah keropok lekor yang ditawarkan pula ialah sebanyak 10 kg. sahaja. Maka ini bererti berlaku lebihan permintaan sebanyak 50 kg. Lebihan permintaan ini bererti bahawa terdapat sebahagian daripada pengguna yang tidak memperolehi keropok lekor tersebut. Maka kesannya ialah sebahagian daripada pengguna yang tidak memperolehi keropok lekor ini yang akan sanggup untuk membayar dengan harga yang lebih tinggi berbanding dengan harga RM1.00 yang terdapat di pasaran. Ini bererti bahawa pengguna ini akan memberi tekanan ke atas pasaran untuk menyebabkan harga di pasaran untuk meningkat. Jadual 2.11 Proses mencapai keseimbangan pasaran keropok lekor Kekurangan Arah Jumlah Harga Jumlah Lebihan (RM)/kg kuantiti kuantiti permintaan Permintaan pergerakan (lebihan harga diminta ditawar penawaran) 1.00 60 10 50 Meningkat 1.50 49 20 29 Meningkat 2.00 40 40 0 0 Seimbang 2.50 30 62 32 Menurun 3.00 22 90 68 Menurun 3.50 16 114 98 Menurun Apa yang kita dapat lihat seperti di Jadual 2.11 ini, kenaikan harga ini akan menyebabkan jumlah kuantiti keropok lekor yang dipohon merosot. Misalnya pada harga pasaran di RM1.50 sekilogram, jumlah permintaan telah merosot ke 49 kg sahaja. Tetapi sebaliknya kenaikan harga ini telah menyebabkan lebih ramai pengusaha yang meningkatkan penawarannya, iaitu pada harga RM1.50 ini jumlah penawaran ialah seba-nyak 20 kg. Walau bagaimana pada tingkat harga RM1.50 ini masih berlaku lebihan permintaan sebanyak 29 kg. Ini bererti bahawa pada harga RM1.50 masih lagi terdapat sebilangan pengguna yang gagal untuk mendapatkan keropok lekor ini. EKONOMI (Bahagian Mikroekonomi) Edisi Ke-4 Oleh Dr. Hamzaid Bin Yahya www.drhamzaid.com 122

BAB 2: PERMINTAAN DAN PENAWARAN

Dalam lain perkataan pada tingkat RM1.50 ini masih berlaku lebihan permintaan di pasaran. Maka lebihan permintaan ini akan memberi tekanan ke atas pasaran ini untuk memaksa harga meningkat lagi. Seterusnya harga akan terus meningkat lagi ke pasaran RM2.00 sekilogram. Pada paras harga RM2.00 ini jumlah permintaan di pasaran ialah sebanyak ialah 40 kg, sementara jumlah penawaran di pasaran juga bersamaan dengan 40 kg. Ini bererti pada paras harga RM2.00 sekilogram ini jumlah permintaan dan jumlah penawaran di pasaran adalah sama. Maka pasaran tidak mengalami sebarang lebihan permintaan...
Continue Reading

Please join StudyMode to read the full document

You May Also Find These Documents Helpful

  • Kesan Peperangan Terhadap Keseimbangan Pasaran Minyak Dan Kereta Essay
  • Pasaran Modal Islam Essay

Become a StudyMode Member

Sign Up - It's Free