Kesan Pengaruh Islam Di Tamadun Melayu Dari Segi Politik

Pages: 2 (419 words) Published: April 8, 2011
Kesan Pengaruh Islam di Alam Melayu Dari Segi Politik

Di Alam Melayu, Islam telah diterima seawal abad ke-7 atau 8 lagi. Kesan kedatangan Islam ke Alam Melayu boleh dilihat dari pelbagai aspek kehidupan masyarakat sehingga kini. Antara keasan yang terutama ialah dari segi politik dan pentadbiran.

Perkataan politik berasal daripada perkataan Greek polis yang bermaksud Bandar, dalam perkataan lain politik bermaksud hak untuk mengambil bahagian memilih kerajaan yang memerintah. Walupun konsep dan pandangan terhadap politik berbeza, politik di Alam Melayu telah lama wujud.

Kedatanagn Islam telah mengubah sistem poltik pentadbiran dan perundangan Melayu. Sebelum kedatangan Islam, sistem pemerintahan dipengaruhi sepenuhnya oleh sistem politik Hindu dimana raja dianggap mempunyai kuasa yang luar biasa. Mereka mempercayai pemerintah berasal daripada keturunan dewa malah raja juga ialah penjelmaan tuhan.Dengan itu, munculnya istilah dewa raja dan segala titah perintahnya menjadi undang-undang dan rakyat wajib mematuhinya tanpa mempersoalkan sistem tersebut. Dengan kedatangan Islam ke Alam Melayu,sistem kesultanan Kerajaan Uthmaniyyah telah diperkenalkan dimana ketua negara dan ketua agama Islam ialah Sultan. Seorang Sultan bukan lagi sebagai keturunan dewa tetapi hanya menjalankan tugas-tugas yang diperintah oleh Allah mengikut hukum-hukum yang ditetapkan oleh Allah s.w.t. Sultan juga bertanggungjawab untuk memastikan pentadbiran dapat dilaksanakan dengan berkesan dan baik. Buktinya, pada zaman pemerintahan Kesultanan Melayu Melaka. Antara langkah-langkah yang diambil bagi memastikan negara itu makmur dan aman , Sultan dibantu oleh penasihat, ulama, mufti, bendahara, Temenggung dan sebagainya bagi memastikan kelicinan pentadbiran, Pelbagai jenis undang-undang atau hokum-hukum adat diwujudkan. Undang-undang yang telah wujud, contohnya Hukum Kanun Melaka pada abad ke 14, jelas menunjukkan Islam memainkan peranan yang penting dalam Alam Melayu. Satu fasal...
Continue Reading

Please join StudyMode to read the full document

You May Also Find These Documents Helpful

  • Tamadun Islam Essay
  • Tamadun Islam Essay
  • Tamadun Islam Essay
  • tamadun Islam Essay
  • Tamadun Essay
  • Tamadun Islam Uitm Essay
  • Essay about Teori Kedatangan Tamadun Islam
  • Ctu Tamadun Islam Essay

Become a StudyMode Member

Sign Up - It's Free