KÄRNKRAFT intervju

Only available on StudyMode
  • Pages: 7 (1417 words)
  • Download(s): 282
  • Published: May 8, 1996
Read full document
Text Preview
KÄRNKRAFT

Historia 2

Kärnklyvningen 2

Olika typer av reaktorer 3

Vad är radioaktivstrålning? 4

Radioaktivitetens konsekvenser 4

Radioaktivt Avfall 5

Anrikning av uran 235 5

Säkerhetssystem 5

Fakta om Marie Curie 6

Historia

Allt började 1934 då fysikern Enrico Fermi lyckades klyva urankärnor med hjälp av neutroner. De båda förstod att om man upprepade detta flera gånger så kan detta fenomen kan alstra enorma mängder energi. Allt skulle fortplantas i en kedjereaktion. Dessa kunskaper utvecklades senare av båda tyskarna Otto Hahn och Fritz Strassman. Utvecklingen som de båda tyskarna forskat om blev klart till andra världskriget.

Albert Einstein hade förstått tyskarnas nya kunskaper som kunde användas i kriget. Han skrev ett berömt brev till USA:s president om tyskarnas och nya upptäckter. Det beslöts att ett forskningsprojekt måste utföras.. Hela projektet kallades Manhattanprojektet som blev lett av Robert Oppenheimer som fick först och främst forska och utveckla kärnvapen..

Resultatet visades den 16 juni 1945 då en prov sprängning ägde rum i New Mexico. Men deras första riktiga kärnladdning blev bomben över Hiroshima i Japan som släpptes den 6 aug 1945 av Amerikanarna. Efter tre dagar släpptes ännu en kärnladdning, denna över Nagasaki.

Amerikanarna byggde också en kärnkraft driven ubåt, Natuilus. Den kom i drift 1954.

Man kunde också använda nya tekniken inom framställning av energi. Den första kraftreaktorn som var syfte för el produktion var reaktorn i Calder (Storbritanien) som började sin produktion av el 1956. Dom första reaktorerna var för vanligt uran, eller uran 235 som ej är anrikat (Se längre ned). Men på 1950 talet började USA utveckla anläggningar för anrikning av uran (Se 'Anrikning av uran'). Inte förrän 1954 byggdes det allra första kärnkraftsreaktorn för forskning. Senare 64-74 användes en så kallad tungvatten i Ågesta nära Stockholm. Senare byttes tungvattenreaktorer världen över ut mot lättvattenreaktorer, och det är såna reaktorer som är de vanligaste i dagens läge.

Kärnklyvningen

Från allra första början så börjar processen inne i reaktorn. Man kontrollerar allt med styrstavarna som dras ur, och sen styrs resten av pumparna. Man så skickar neutroner på en urankärna som delas i tur och samtidigt bildas två nya atomer som är ett helt nytt ämne. När delningen sker alstras massor av värme. Värmen tar man sedan vara på och leds till turbiner som i sin tur driver en elgenerator. Elgeneratorn som skapar elenergi och leds sedan ut på stora kraftledningar.

Det nya ämnet som bildas när klyvningen sker är en biprodukt och är radioaktiv. Det är det som bildas som kallas radioaktivt avfall och det måste tas hand med mycket varsamhet. Strålningen kan sändas ut som alfa eller betapartikel samt gammastrålning.

Efter att klyvningen skett så klyvs neutronen och blir vanligast 2, 3 stycken och urankärnan som blev klyven av atomen den klyvs vanligast i två bitar. Processen fortsätter och fler neutroner uppkommer och fler urankärnor blir klyvna. Denna process kallas för en kedjereaktion..

Vanligaste bränslet är uran 235, och vanligast sker klyvningen i långsamma reaktorer, termiska neutroner. De nya neutronerna som bildas i kedjereaktionen och är avsevärt snabbare. Om de inte kan kontrolleras ordenligt så kan det hända en explosion, så därför måste de bromsas. Det görs av en så kallade moderator. Effektiva ämnen för så kallade moderator materiel är grafit och vatten.

Hela processen styrs av styrstavarna. styrstavarna är av ämne som absorberarande ämne, till exempel kadium som drar till sig neutroner. Om dessa styrstavar dras ur så naturligtvis kan inte neutronerna absorbera och neutronhastigheten ökar. Och sätts styrstavarna in så minskar hastigheten. Om styrstavarna kan dra till sig alla neutroner så kan inte kedjereaktionen utföras och då stannar hela klyvningesprocessen.

Systemet kyls av havsvatten som cirkulerar och fungerar också som moderator och stoppar...
tracking img