Kanlurang Asya

Pages: 3 (854 words) Published: July 7, 2013
* Kanlurang asya (introduction) Ang Timong-Kanlurang Asya (tinatawag ding "Gitnang Silangan" dati; Ingles: Western Asia, West Asia, Southwest Asia,Southwestern Asia) ay ang timog-kanlurang bahagi ng Asya. Ang katawagang Kanlurang Asya ay kadalasang ginagamit sa mga kasulatan tungkol sa arkeolohiya ang huling bahagi ng prehistory ng rehiyon.  LAYUNIN

* K-Masiyahan sa pagtalakay ng KABIHASNAN
* A-Upang may ARALIN
* N-Na NAISIN na matuto
* L-Mag bigay LAYUNIN
* U-Upang may mapag-USAPAN
* R-Magkaroon ng magandang RESULTA
* A-Upang ma-AKIT na pagaralan
* N-NA malaman ang kasaysayan nito
Sukat ng kanlurang asya- Ang Kanlurang Asya ay bumubuo sa sangkatlo (1/3) ng Asya, may sukatna nasa pagitan ng 6.5 at 9.8 milyong milya kwadrado. Kinabibilangan ng mga bansa at teritoryo sa Timog-kanlurang Asya ang mga sumusunod: Afghanistan

Armenia
Azerbaijan
Bahrain
Cyprus
Gaza Strip Georgia Iran Iraq Israel ordan Kuwait Lebanon Oman Qatar Saudi Arabia Syria Turkey United Arab Emirates West Bank Yemen The Indian Ocean is the third largest of the world's oceanic divisions, covering approximately 20% of the water on the Earth's surface.[1] It is bounded by Asia—including India, after which the ocean is named[2][3][4][5]—on the north, on the west by Africa, on the east byAustralia, and on the south by the Southern Ocean (or, depending on definition, by Antarctica The Mediterranean Sea is a sea connected to the Atlantic Ocean surrounded by theMediterranean region and almost completely enclosed by land: on the north by Europeand Anatolia, on the south by North Africa, and on the east by the Levant. The sea is sometimes considered a part of the Atlantic Ocean, although it is usually identified as a completely separate body of water. The  (Arabian Peninsula Arabic: شبه الجزيرة العربية‎ shibh al-jazīrat al-ʻarabīyah or جزيرة العربjazīrat al-ʻArab) is a land mass situated north-east of Africa. Also known as Arabia[1] or the Arabian...
Continue Reading

Please join StudyMode to read the full document

You May Also Find These Documents Helpful

  • Currency Sa Bansang Kanlurang Asya Essay
  • Mga Pangyayaru Matapos ang pagbagsak ng Kanlurang Imperyong Roman Essay
  • mga larawan sa pook sa asya na pinaniniwalaang sagradong tahanan ng mga diyos at diyosa Essay
  • ano ang naging batayan sa paghahati ng asya sa limang rehiyon Essay

Become a StudyMode Member

Sign Up - It's Free