Kalagayang Pangkalusugan Ng Mga Obese Obesidad [Pananaliksik]

Pages: 27 (7326 words) Published: November 22, 2010
DAHON NG PAGPAPATIBAY

Bilang pagtupad sa isa sa mga pangangailangan sa asignaturang Filipino, ang pananaliksik na ito na pinamagatang “Kalagayang pangkalusugan ng mga Obese”
ay inihanda at iniharap ng mananaliksik mula sa seksyon na IV – St. Titus ng Flos Carmeli Institution of Quezon City, SY 2010-2011.

Ang mga datos na nakapaloob sa pananaliksik na ito ay sinaliksik, inayos, at inihanda ng mananaliksik na nasa ika-apat na antas sa mataas na paaralan.

Tinanggap bilang proyekto sa Filipino IV bilang isa sa mga pangangailangan sa nabanggit na asignatura ni Bb. Jessilyn B. Ranges:

_____________________
Gng. Brenilda Medina
(Punong-Guro)

_____________________________
Bb. Jessilyn Ranges
(Guro sa Filipino)

PASASALAMAT

Buong puso ko, bilang mananaliksik nito, na pinasasalamatan ang mga sumusunod na indibidwal dahil sa kanilang pamamahagi ng suporta na naghantong sa matagumpay na pagbuo ng pamanahong-papel na ito.

- kay Bb. Jessilyn Ranges, ang aming guro sa Filipino, sa
paggabay sa bawat hakbang sa aming pag-aaral, sa pag-uudyok sa amin na mapaganda at mailathala ang aming pamanahong papel.

- kay Gng. Brenilda Medina, ang aming tumatayong punong-guro sa kasalukuyang taon.

- sa mga awtor, editor, at mananaliksik na aking pinaghanguan ng mga mahahalagang impormasyon tungkol sa aking paksa.

- sa mga piling respondent, sa pagbibigay ng panahon sa pagsagot ng aking sarbey, sa makatotohanang pagsagot, at pagpapakita ng kabutihan na lubos na nakatulong sa amin.

Muli, maraming-maraming salamat po sa inyong lahat.

Aking inihahandog ang pag-aaral na ito sa lahat lalo na sa mga obese na Filipino upang magsimula ulit sila ng panibagong buhay sa pagtahak ng mas malusog na landas, para sa ikabubuti ng kanilang hinaharap at sa ikatatagal ng kanilang buhay.

ABSTRAK NG PANANALIKSIK

Maraming tao ang nakakaranas ng iba’t ibang karamadaman na dulot ng sobrang katabaan. Alam natin na ang pagkakaroon ng malaking katawan ay walang pakinabang sa pamumuhay ng isang tao. Ito pa nga’y nagbibigay ng samu’t saring discomfort at pagkainis sa isang tao.

Ang pagiging mataba ay isang karamdaman. Hindi ito nakakahawa ngunit minsa’y nagiging dahilan iyon sa paglayo ng tao sa kanya. Minsan di’y nagiging dahilan iyon sa pagtukso sa taong iyon. Depresyon ang mararamdaman ng taong iyon. Isa pa lamang iyan sa mga epektong hinanap ng mananaliksik ukol sa katabaan ng isang tao.

Itinuturing ng mananaliksik na ang pag-aaral na ito ay magsisilbing kontribusyon sa lipunan, para sa ikalalawak ng kanilang pang-unawa sa mga taong nakararanas ng ganitong karamdaman. Ang pag-iwas sa ganitong karamdaman ay inilahad din sa pag-aaral na ito nang isa-isa para sa benepisyo ng mga taong mismong nakararanas ng ganoong karamdaman.

Ang mga mananaliksik ay sumipi ng ilang impormasyon mula sa kanilang iba’t ibang mapagkukunan tulad ng aklat at web site upang mas maging malawig pa ang paksa na pumapaloob sa pag-aaral na ito.

Ang pag-aaral ay binubuo ng limang kabanata kung saan binigyang kasagutan ang mga suliraning pumapaloob sa paksa at nagbibigay ng konkretong konklusyon na narating sa pamamagitan ng mga datos na nakalap. TALAAN NG NILALAMAN

Pasasalamat
Paghahandog
Abstrak ng pananaliksik

KABANATA 1 “Ang Suliranin o Saligan Nito”
A. Paglalahad ng suliranin
B. Kahalagahan ng Pag-aaral
C. Katuturan ng mga talakay
D. Saklaw at Limitasyon ng Pagaaral
E. Mga Kaugnay na Pag-aaral / Literatura

KABANATA 2 “Pamamaraaan ng Pag-aaral”
F. Instumento/Teknik
G. Metodolohiya

KABANATA 3 “Pag-aaral Ukol sa Kalagayang
Pangkalusugan ng Mga Obese”

KABANATA 4 “Presentasyon at Interpretasyon ng mga Datos”

KABANATA 5 “Konklusyon at Rekomendasyon”
A. Konklusyon
B. Rekomendasyon

Bibliograpiya

KABANATA I
ANG SULIRANIN O SALIGAN NITO
A. Paglalahad ng Suliranin

Ang pag-aaral na ito ay naglalayong...
Continue Reading

Please join StudyMode to read the full document

You May Also Find These Documents Helpful

  • Essay on Listahan Ng Mga Pananaliksik
  • Mga Pananaliksik Essay
  • Ayos Ng Mga Pangungusap Essay
  • Essay on Sangguniang ng mga Anime Addict
  • Essay about Pananaliksik
  • obese Essay
  • Essay about Ang Mga Senador Ng Bansa
  • Ang Katamaran Ng Mga Pilipino Essay

Become a StudyMode Member

Sign Up - It's Free