It's Me.

Only available on StudyMode
  • Download(s) : 620
  • Published : October 8, 2010
Open Document
Text Preview
บทท่ ี 6 การออกแบบกระบวนการและ การตดสินใจเก่ ียวกบเทคโนโลยี ั ั (Process Design and Technology Decisions) อาจารย์ ดร. ภูษิต วงศ์หล่อสายชล Email : dr.phusit@gmail.com 1

วัตถุประสงค์บทเรียน
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. เพื่ อศึกษาการวางแผนกระบวนการ เพ่ ือศึกษารปแบบกระบวนการผลิต ู เพื่ อศึกษาเลือกกระบวนการด้ วยการวิเคราะห์จุดคุ้มทุน เพื่ อศึกษาและเข้ าใจการจัดทําแผนกระบวนการ เพื่ อให้ เข้ าใจถึงการวิเคราะห์กระบวนการ เพื่ อศึกษานวัตกรรมกระบวนการ เพ่ ือศึกษาการตัดสนใจเก่ ยวกบเทคโนโลยี ิ ี ั 2

หวขอเน้ อหา ั ้ ื
• • • • การวางแผนกระบวนการ (Process Planning) การวิเคราะห์กระบวนการ (Process Analysis) นวัตกรรมกระบวนการ (Process Innovation) การตัดสินใจเกี่ ยวกับเทคโนโลยี (Technology Decisions)

3

การวางแผนกระบวนการ (Process planning) การวางแผนกระบวนการ
ทาอย่างไรท่ ผลิตภัณฑจะสามารถผลิตมาได้และการบริการจะถูก ํ ี ์ จัดหามาได้ การเลือกกระบวนการที่ ใช้ และการพัฒนารายละเอียดของเอกสาร สําหรับการผลิตและการจัดส่ง เป็นการตดสนใจว่าส่วนประกอบใดจะต้องดาเนินการภายในบริษัท ั ิ ํ และส่วนประกอบใดจะซื้อจากผู้ส่งมอบภายนอก 4

การจดจางจากภายนอก (Outsourcing) ั ้ การตดสนใจเลอกใช้การจดจ้างจากภายนอกอาศยการ ั ิ ื ั ั ประเมินจากตัวแปรได้ แก่ ต้นทุน (Cost) กาลังการผลิต (Capacity) ํ คุณภาพ (Quality) ความเร็ว (Speed) ความน่าเชื่ อถือ (Reliability) ความร้ ความชานาญ (Expertise) ู ํ 5

ความสัมพันธ์ในการจัดซื้ อจัดจ้างจากแหล่งภายนอก (The Sourcing Continuum) สูง
กิจการร่วมค้า (หนส่วนกิจการ) ุ้ พันธมิตรทางการค้า สัญญาระยะยาวกับผูผลิต ้ ช้ ินส่วนหรือวตถุดิบ; ั ความสัมพันธ์เชิงร่วมมือ

ตํ่า
สัญญาเดียว สัญญาระยะสั้นหรือ การตดสินใจในการ ั จัดซื้ อครั้งเดียว

ความเกี่ยวเนื่องกันระหว่างบริษทกับผูผลิตชิ้ นส่วนหรือวัตถุดิบ ั ้

6

การเลือกกระบวนการ (Process selection) กระบวนการผลิตน้ันสามารถแบ่งออกเป็น 1. การผลิตแบบโครงการ (Project) 2. การผลิตแบบกลุ่ม (Batch production) 3. การผลิตจานวนมาก (Mass production) ํ 4. การผลิตแบบต่อเนื่ อง (Continuous production)

7

การเลือกกระบวนการ (Process selection) กระบวนการท่ ถูกเลอกจะต้องเหมาะสมกบลกษณะของ ี ื ั ั ผลิตภัณฑ์หรือบริการ คือ ั 1. ระดบความเป็นมาตรฐานหรือความหลากหลายของ ผลิตภัณฑ์ (Degree of standardization) 2. ปริมาณความต้ องการ (Demand volume) ของ ผลิตภัณฑ์น้ันๆ

8

เมตริกซของผลิตภณฑและกระบวนการ ์ ั ์ (The Product Process Matrix) สูง ปริมาณความตองการ ้ การผลิต จํ านวนมาก การผลิต แบบต่อเนื่อง

การผลิต แบบกลุ่ม การผลิต แบบโครงการ

ตํ่า

ตํ่า

ระดับความเป็ นมาตรฐาน

สูง

9

รูปแบบของกระบวนการ (Types of Processes) แบบโครงการ (Project) ประเภทของ ผลิตภัณฑ์ ประเภทของ ลูกค้า ความต้องการ ผลิตภัณฑ์ เฉพาะตัว แบบกลุ่ม (Batch) ตามคําสังทํา ่ ลูกค้าเฉพาะราย จํานวนนอย ้ ข้ ึนๆลงๆ ไม่สมํ่าเสมอ แบบจํานวนมาก (Mass) ค่อนขางเป็น ้ แบบมาตรฐาน ตลาดมวลชน แบบต่อเน่ ือง (Continuous) อปโภคบริโภค ุ

ทีละคน

ตลาดมวลชน คงที่ ในระดบสูง ั 10

นานๆคร้ ง ั

คงที่

รูปแบบของกระบวนการ (Types of Processes) – ต่อ แบบโครงการ (Project) ปริมาณความ ต้องการ ความหลากหลาย ของผลิตภัณฑ์ ระบบการผลต ิ ตํ่ามาก มีความหลาก หลายมากหรือ ไม่เหมือนกนเลย ั

แบบกลุ่ม (Batch) ตํ่าไปถึงกลาง มาก หรือแตกต่างกัน แยกกนโดย ั ส้ ินเชิง

แบบจํานวนมาก (Mass) สูง

แบบต่อเน่ ือง (Continuous) สูงมาก

นอย ้ สายพานการ ประกอบ

น้อยมาก

โครงการ ระยะยาว

แบบต่อเน่ ือง
11

รูปแบบของกระบวนการ (Types of Processes) – ต่อ แบบโครงการ (Project) เครื่องมือที่ใช้ ลักษณะการ ทํางาน ทักษะของ พนักงาน หลากหลาย แบบกลุ่ม (Batch) ตามวัตถุประสงค์ ทัวไปในการใช้งาน ่

แบบจํานวนมาก (Mass)
ตามวัตถุประสงค์ เฉพาะหรือเป็ น เครื่องมือพิเศษ

แบบต่อเน่ ือง (Continuous)
เป็นเคร่ ืองมือท่ ีเป็น การทํางานแบบ อตโนมติ ั ั การผสม การบาบด ํ ั หรือการกลัน ่

เป็ นลักษณะการ เง่ ือนไขพิเศษ ตามแต่สญญาจ้าง ั สร้าง เชี่ยวชาญ เฉพาะ มท กษะ ี ั หลากหลาย

การประกอบ

มีทกษะที่จํากัด ั

เป็ นเครื่องมือ ตรวจสอบต่างๆ 12

รูปแบบของกระบวนการ (Types of Processes) – ต่อ แบบโครงการ (Project) ข้อได้เปรียบ เป็นงานตามสงและใช ้ ่ั เทคโนโลยีท่ ีสูงหรือ ล่าสุด

แบบกลุ่ม (Batch)
ยืดหยุ่นและมี คุณภาพ

แบบจํานวนมาก (Mass)

แบบต่อเน่ ือง (Continuous)

มีประสิทธิภาพ มี มีประสิทธิภาพสูง มี ความเร็ว และต้นทุน กําลังการผลิตที่มาก และ ตํ่า ง่ายต่อการควบคุม...
tracking img