Isu Kenaikan Harga Minyak Di Malaysia

Only available on StudyMode
  • Pages(s): 17 (4125 words)
  • Download(s): 1761
  • Published: November 23, 2010
Read full document
Text Preview
A. PENGENALAN : FAKTOR PERMINTAAN (POLISI KERAJAAN) MEMPENGARUHI KENAIKAN HARGA MINYAK DAN GAS

Harga minyak dah naik! Itulah luahan rasa kecewa seorang rakyat yang mewakili jutaan rakyat Malaysia yang lain. Kenaikan harga minyak dan gas bukan sahaja berlaku di Malaysia malah di seluruh dunia. Tanpa minyak kenderaan tidak boleh bergerak dan tanpa gas suri rumah dan peniaga tidak dapat memasak. Sektor industri juga turut menerima tempias apabila harga minyak naik. Kenaikan harga minyak memberi kesan terhadap peningkatan kepada kos pengangkutan seperti darat, udara dan air. Perkara ini secara langsung akan menyebabkan kos operasi meningkat (Unit Perancang Ekonomi et al., 2005). Kenaikan tersebut ternyata memberi kesan kepada pengguna. Ini kerana kenaikan harga minyak dan gas akan membawa masalah lain pula seperti kenaikan harga barang, harga perkhidmatan dan sebagainya (Azrina, 2008). Ini disebabkan peniaga yang menghadapi peningkatan kos operasi akan terus menaikkan harga barang-barang kerana tidak mahu terbeban dengan peningkatan kos tersebut (Unit Perancang Ekonomi et al., 2005).

Lazimnya, apabila harga sesuatu barang menjadi lebih mahal, pengguna mungkin akan berubah kepada alternatif yang lain (Frank & Bernanke, 2007). Akan tetapi bagi kes minyak, pengguna tidak mempunyai alternatif lain selain daripada menggunakan petrol sebagai bahan bakar. Faktor permintaan yang terlibat dalam isu kenaikan minyak dan gas ialah polisi kerajaan dimana kerajaan memberi subsidi ke atas harga minyak dan gas kepada rakyat dan sektor industri.

Menurut Kamus Dewan (1994), subsidi bermaksud bantuan berupa wang atau kebendaan selalunya daripada kerajaan yang diberi kepada sesuatu pihak tertentu.

Subsidi jika dikaitkan dengan minyak adalah suatu bentuk bantuan kewangan (financial assistance), yang biasanya dibuat oleh pemerintah untuk menjaga kestabilan harga, menggalakkan aktiviti perdagangan dan perekonomian, serta menjana perkembangan kegiatan perniagaan....
tracking img