International Terrorisme

Pages: 24 (6999 words) Published: October 28, 2012
International Terrorisme

Indholdsfortegnelse:

1. Abstract in english………………………………………………………3

2. Indledning……………………………………………………………….3

3. Terrorisme……………………………………………………………....4

1. Civilterror…………………………………………………….4

2. Statsterror…………………………………………………….6

3. Hvorfor terrorisme?.................................................................7

4. al-Qaeda terroristerne – hvem er de og hvor kommer de fra?..........11

5. Terroristbekæmpelse – kampen mod radikalisering………………..15

6. Konklusion……………………………………………………………..19

7. Litteraturliste…………………………………………………………..21

8. Bilag…………………………………………………………………….22

Problemformulering

Jeg skal i det følgende redegøre for forskellige definitioner af begrebet terrorisme. Videre vil jeg, med udgangspunkt i World Trade Center katastrofen, give en forklaring på hvorfor nogle personer bliver terrorister. Til at belyse dette har jeg valgt at inddrage sociologisk teori – herunder social arv. Til sidst diskuterer jeg, hvordan terrorisme kan forebygges – her har jeg inddraget forskellige opfattelser af international politik.

1. Abstract in english

In my project I am dealing with the highly problematic complex of modern international terrorism. Thus I begin by presenting the reader with various definitions of the concept of “terrorism”. I have focused on a two-fold branching, on the one hand we have “state terrorism” exemplified by Germany during Nazi rule 1933-1945, the Soviet Union before, during and after Stalin’s terror regime 1917-1989; and Chile during the USA supported rule of General Augusto Pinochet 1973-1990. On the other hand I have focused on “civil terrorism”, which makes up the discussion in the remaining of the project. With civil terrorism as my frame I have furthermore written about why some people become terrorists and what governments can do to combat it.

This project discusses the most acute terrorist threat up to date, namely the modern phenomenon al-Qaeda and the “cells” bombing the World Trade Center both in 1993 and 2001. I have applied concept such as “social heritage” and also discussed the ideas of the American political scientist Samuel P. Huntington.

***

2. Indledning

At skrive om et begreb som terrorisme, er som at åbne Pandoras æske, for inden man ser sig om, beskæftiger man sig med en hel ny verdensorden. Terroren stikker sit grimme, skræmmende ansigt frem på tværs af landegrænser og sociale lag.

Jeg vil i denne opgave udelukkende beskæftige mig med den internationale terrorisme, men kan alligevel ikke undgå at komme ind på den ”nationale” terrorisme dvs. den form for terrorisme, der har sin oprindelse og funktion indenfor en nations egne landegrænser – uden nødvendigvis at have tilknytning til noget tilsvarende i andre lande. Der er dog ingen tvivl for mig om, at de tre hovedformer for terrorisme relaterer sig til enten religiøse opfattelser, politiske/ideologiske holdninger, økonomiske baggrunde eller racemæssige motiver.

I praksis viser det sig ofte, at terroren består af mere end et af de ovennævnte områder.

3. Terrorisme

Man er i dag enig om, at begrebet terrorisme kan defineres ud fra forskellige parametre. Det største antal terroraktioner sker nok ud fra mere end en parameter, det være sig religion, politisk/økonomisk grunde, kultur/klasse forskelle og/eller race.

Ordet terror stammer fra latin og betyder, at sprede rædsel. Helt overordnet kan man altså bruge terrorisme til dette, at skabe angst og usikkerhed i en så stor del af befolkningen som overhovedet muligt. Ideen er, at terroristen gennem vold og drab kan manipulere politikere og andre til at ændre adfærd og beslutninger. Dette begreb rummer i det moderne sprogbrug alt lige fra den nazi tyske statsterror og frem til selvmordsangrebene på World Trade Center d. 11. september 2001, men i lige så høj grad gælder...
Continue Reading

Please join StudyMode to read the full document

You May Also Find These Documents Helpful

  • Tariffs: International Trade and Tariff Essay
  • International Business Essay
  • international trade Essay
  • International Finance Essay
  • Essay on International Business Memo
  • subjects of international law Essay
  • international marketing case study Essay
  • INTERNATIONAL RELATION AND ITS IMPACT TO THE SOCIATY Essay

Become a StudyMode Member

Sign Up - It's Free