International Style

Topics: Ludwig Mies van der Rohe, Bauhaus, Walter Gropius Pages: 6 (1653 words) Published: March 17, 2013
-------------------------------------------------
Listening
International style| Олон улсын хэв маяг| The international style dominated commercial architecture for most of the twentieth century| 20-р зуунд олон улсын хэв маяг нь загварын жишиг хэлбэрээр ноёрхож байсан| The international style was the style of the modern city | Олон улсын хэв маяг гэдэг нь орчин үеийн хотын загвар юм.| We can see the results in New York city today| Үүний үр дүнг өнөөгийн New York хотоос харж болно.| Most of New York’s skyline is made up tall, straight, severe, glass-and-steel towers| New York хот нь ерөнхийдөө өндөр, тэгш, шил болон чулуун барилгуудтай.| These towers so completely dominate the cityscape that they shade the city streets| Эдгээр барилгууд нь хотыг нийтэд нь бүрхдэг бөгөөд хотын гудамжыг бүхэлд нь сүүдэр нөмөрдөг.| A person walking on the streets is completely overpowered| Хотын гудамжаар алхах үед үнэхээр бухимдалд ормоор| Strict simplicity is the defining feature of the international style, but it takes the idea that “form must follow function”-it takes this idea to an extreme.| Нарийн чанга бөгөөд энгийн байдал нь олон улсын хэв загварыг тодорхойлдог бөгөөд энэ нь тодорхой нэг загварыг дагасан хэт туйлширсан үзлийг бий болгосон.| In the hand of true master, the style has creative potential | Ур чадвартай мэргэжилтэн бүтээлч, шинийг санаачлагч байдаг.| However, there aren’t that many true masters| Гэвч эдгээр мэргэжилтнүүд тун ховор.| And starting almost immediately what we saw was the uglification of the office building to the point where the glass box became not only ugly but also ridiculous.| Хүч түрэн орж ирсэн энэхүү хэв загварын үр дүнд муухай төдийгүй үүр хүрмээр баригуудыг бүтээсэн байлаа.| The international style started an explosion of cheap imitation.| Олон улсын хэв загвар хямд бөгөөд дууриамалын тэсрэлт болон хувирав.| Take the UN Secretariat building| UN-хэрэг эрхлэх газрын барилгыг авч үзье.| It’s beautiful building on this town. It has an elegance that commands respect.| Энэ барилга нь үнэхээр дэгжин, гайхалтай гоё барилга юм.| But this type of beauty was turned into something cheap and vulgar, because we saw too much of it.| Гэвч энэ төрлийн урлаг хямд төсөр болон өөрчлөгджээ. Учир нь үүнийг бид хэтэрхий олон удаа хаж байна.| The philosophy of the international style is summed up in the familiar phrase “less is more”| Олон улсын хэв маяг нь цаашлаад бидний мэдэх “бага байх нь илүү” гэсэн хэлц үгийг санагдуулж байна.| But less is really more? “less is more” inspired thousands of starkly simple buildings| Гэвч дутуу байх нь үнэхээр илүү гэж үү? Үүний тод жишээ бол энэ төрлийн хэдэн зуун байшигнууд болж байна.| In large numbers and specially, when they dominate a city’s skyline, these buildings can be ugly and uninspiring, even cold unfriendly-more machine than human.| Маш олон тооны, ялангуяа хотод тэнгэх багандсан өндөр барилга ноёрхсон үед барилгууд муухай, урамгүй, хүнээс илүү машин шиг хүйтэн хөндий болдог.| Critics of the international style saw its ugliness very early on.| Олон улсын хэв шинж судлаачид үүний муухай гэдгийг эртнээс хэлдэг байсан.| The glass box received a great deal of negative criticism-not only from the public but also from professional architects| Шилэн хайрцаг нь маш их сөрөг шүүмжлэлд өртсөн төдийгүй олон нийтээс гадна мэргэжлийн архитектор энд багтаж байлаа. | One of the greatest architects, Frank Lloyd Wright said, “Less is more… is more is no good”| мэргэжлийн архитекторч Frank Lloyd Wright хэлэхдээ “Дутуу байх нь илүү, илүү гэдэг нь сайн биш ” гэжээ. | Robert Venturi was even harsher when he said, “Less is bore”| Robert Venturi харин үүнтэй эсрэг саналтай байв. Тэрээх хэлэхдээ “Дутуу байх нь уйтгартай ” гэжээ. |

-------------------------------------------------
Writing
International style| Олон улсын хэв маяг| The international style is the name given to the functionalist style of architecture that...
Continue Reading

Please join StudyMode to read the full document

You May Also Find These Documents Helpful

  • Essay on Two Olympic Styles of Wrestling
  • Style and God Essay
  • Style, Tone, & Mood in Landlady Research Paper
  • Essay on Adichie Narrative Styles
  • Poetic style of Robert Frost Essay
  • Edgar All Poe's Style Essay
  • Comparing and Contrasting Writing Styles Essay
  • Style and Tone Essay

Become a StudyMode Member

Sign Up - It's Free