International Style

Only available on StudyMode
  • Topic: Ludwig Mies van der Rohe, Bauhaus, Walter Gropius
  • Pages : 6 (1653 words )
  • Download(s) : 205
  • Published : March 17, 2013
Open Document
Text Preview
-------------------------------------------------
Listening
International style| Олон улсын хэв маяг| The international style dominated commercial architecture for most of the twentieth century| 20-р зуунд олон улсын хэв маяг нь загварын жишиг хэлбэрээр ноёрхож байсан| The international style was the style of the modern city | Олон улсын хэв маяг гэдэг нь орчин үеийн хотын загвар юм.| We can see the results in New York city today| Үүний үр дүнг өнөөгийн New York хотоос харж болно.| Most of New York’s skyline is made up tall, straight, severe, glass-and-steel towers| New York хот нь ерөнхийдөө өндөр, тэгш, шил болон чулуун барилгуудтай.| These towers so completely dominate the cityscape that they shade the city streets| Эдгээр барилгууд нь хотыг нийтэд нь бүрхдэг бөгөөд хотын гудамжыг бүхэлд нь сүүдэр нөмөрдөг.| A person walking on the streets is completely overpowered| Хотын гудамжаар алхах үед үнэхээр бухимдалд ормоор| Strict simplicity is the defining feature of the international style, but it takes the idea that “form must follow function”-it takes this idea to an extreme.| Нарийн чанга бөгөөд энгийн байдал нь олон улсын хэв загварыг тодорхойлдог бөгөөд энэ нь тодорхой нэг загварыг дагасан хэт туйлширсан үзлийг бий болгосон.| In the hand of true master, the style has creative potential | Ур чадвартай мэргэжилтэн бүтээлч, шинийг санаачлагч байдаг.| However, there aren’t that many true masters| Гэвч эдгээр мэргэжилтнүүд тун ховор.| And starting almost immediately what we saw was the uglification of the office building to the point where the glass box became not only ugly but also ridiculous.| Хүч түрэн орж ирсэн энэхүү хэв загварын үр дүнд муухай төдийгүй үүр хүрмээр баригуудыг бүтээсэн байлаа.| The international style started an explosion of cheap imitation.| Олон улсын хэв загвар хямд бөгөөд дууриамалын тэсрэлт болон хувирав.| Take the UN Secretariat building| UN-хэрэг эрхлэх газрын барилгыг авч үзье.| It’s beautiful building on this town. It has an elegance that commands respect.| Энэ барилга нь үнэхээр дэгжин, гайхалтай гоё барилга юм.| But this type of beauty was turned into something cheap and vulgar, because we saw too much of it.| Гэвч энэ төрлийн урлаг хямд төсөр болон өөрчлөгджээ. Учир нь үүнийг бид хэтэрхий олон удаа хаж байна.| The philosophy of the international style is summed up in the familiar phrase “less is more”| Олон улсын хэв маяг нь цаашлаад бидний мэдэх “бага байх нь илүү” гэсэн хэлц үгийг санагдуулж байна.| But less is really more? “less is more” inspired thousands of starkly simple buildings| Гэвч дутуу байх нь үнэхээр илүү гэж үү? Үүний тод жишээ бол энэ төрлийн хэдэн зуун байшигнууд болж байна.| In large numbers and specially, when they dominate a city’s skyline, these buildings can be ugly and uninspiring, even cold unfriendly-more machine than human.| Маш олон тооны, ялангуяа хотод тэнгэх багандсан өндөр барилга ноёрхсон үед барилгууд муухай, урамгүй, хүнээс илүү машин шиг хүйтэн хөндий болдог.| Critics of the international style saw its ugliness very early on.| Олон улсын хэв шинж судлаачид үүний муухай гэдгийг эртнээс хэлдэг байсан.| The glass box received a great deal of negative criticism-not only from the public but also from professional architects| Шилэн хайрцаг нь маш их сөрөг шүүмжлэлд өртсөн төдийгүй олон нийтээс гадна мэргэжлийн архитектор энд багтаж байлаа. | One of the greatest architects, Frank Lloyd Wright said, “Less is more… is more is no good”| мэргэжлийн архитекторч Frank Lloyd Wright хэлэхдээ “Дутуу байх нь илүү, илүү гэдэг нь сайн биш ” гэжээ. | Robert Venturi was even harsher when he said, “Less is bore”| Robert Venturi харин үүнтэй эсрэг саналтай байв. Тэрээх хэлэхдээ “Дутуу байх нь уйтгартай ” гэжээ. |

-------------------------------------------------
Writing
International style| Олон улсын хэв маяг| The international style is the name given to the functionalist style of architecture that...
tracking img