International Monetary Fund

Pages: 13 (3965 words) Published: November 29, 2010
PERMBAJTJA:

1. Cfare eshte Fondi Monetar Nderkombetar?..............................................................................2 2. Pak Histori per FMN…………………………………………………………………………..2 3. Fakte per FMN………………………………………………………………………………...2 4. Organizimi dhe Qellimi………………………………………………………………………..3 5. Kush e drejton FMN?................................................................................................................4 6. Cfare ben FMN?........................................................................................................................5 7. Ku I merr fondet FMN?............................................................................................................6 8. Si I sherben FMN vendeve te saj anetare?................................................................................7 9.1 Keshilla per politikat dhe mbikeqyrjen globale…………………………………………7 9.2 Parandalimi I krizave…………………………………….…………………...…………8 9.3 Cfare ben FMN per te zgjidhur krizat?.............................................................................9 9.4 Politikat makroekonomike dhe te sektorit financiar…………………………………....10 9. Kreditimi per vendet ne veshtiresi……………………………………………………………11 10.5 Lehtesite e kreditimit nga FMN………………………………………………………...12 10. Bashkepunimi me institucionet e tjera………………………………………………………..13 11. Shqiperia dhe pozicioni I saj ne FMN………………………………………………………..14 12. Bibliografia………………………………………………………………………………...…15

1. Cfare eshte Fondi Monetar Nderkombetar?
FMN-ja eshte nje organizate e 186 vendeve me seli ne Washington.Qellimi primar I themelimit te Fondit Monetar Nderkombetar ka qene qe te krijohet nje bashkepunim monetar mes vendeve,stabilitet monetar ne kembim dhe marreveshje te rregullta te kembimit monetar per te shpejtuar rritjen ekonomike,per te rritur nivelin e punesimit,dmth zvogelimin e nivelit te papunesise dhe per te krijuar asistence te perkohshme te shteteve te varfra per te balancuar sistemin e pagesave. 2. Pak histori

Fondi Monetar Nderkombetar eshte krijuar ne korrik 1945 gjate Konferences Bretton Woods. Perfaqsuesit e 45 qeverive u takuan ne Hotelin Washington,ne Bretton Woods,New Hampshire,ne Shtetet e Bashkuara te Amerikes.Ato rane dakord me delegatet e Konferences per bashkepunim ekonomik nderkombetar.FMN-ja u organizua zyrtarisht me 2 dhjetor 1945,kur 29 vendet nenshkruan Marreveshjen.Qellimet statutore sot,mbeten njelloj si ato te formuluara vite me pare. 3. Fakte per IMF

Anetaresia: 186 vende
Selia: Washington, DC
Bordi Ekzekutiv: 24 Drejtues qe perfaqsojne nje vend ose nje grup vendesh Stafi: afersisht 2,360 nga 146 shtete
Kuotat totale: US$333 billion (2/28/10)
Burime te tjera: $600 billion
Kredi te marra (2/28/10): US$191 billion, prej te cilave US$121 billion have not been drawn Huamarresit me te medhenj (2/28/10): Romania, Hungaria, Ukraine

   Anetaret e FMN qe perdorin SDDS
   Anetaret e FMN qe perdorin GDDS(General Data Dissemination Sytem)    Anetaret e FMN qe nuk perdorin asnje nga te mesipermet
   JoAnetare te FMN qe perdorin SDDS
  JoAnetare te FMN qe perdorin GDDS
   Asnje lloj Bashkepunimi me FMN
Burimi: http://en.wikipedia.org/wiki/File:IMF_DDS.svg

4. Organizimi dhe qellimi
Fondi Monetar Nderkombetar,fillimisht me 45 anetare,u krijua me qellimin per te stabilizuar kursin e kembimit dhe per te ndihmuar rindertimin e sistemit nderkombetar te botes se pagesave.Me perjashtim te Tajvanit(perjashtuar ne 1980).Koreja e Veriut,Kuba(1964)Andora,Monako, Lihtenshtejni,Tuvalu dhe Naurua,te gjitha shtetet anetare te OKB marrin pjese drejtperdrejt ne FMN. Qellimet e Fondit Monetar Nderkombetar jane:

1. Te nxise bashkepunimin monetary nderkombetar nepermjet nje institucioni te perhershem qe ofron mundesi qe ofron mundesi per konsultim dhe bashkepunim per problemet montare nderkombetare. 2. Te lehtesoje gjerimin dhe rritjen e ekuilibruar te tregtise nderkombetare si dhe...
Continue Reading

Please join StudyMode to read the full document

You May Also Find These Documents Helpful

  • International Monetary Fund Essay
  • INTERNATIONAL MONETARY FUND Research Paper
  • International Monetary Fund Essay
  • An Analysis of the International Monetary Fund in Jamaica Essay
  • Essay on The International Monetary Fund and World Bank Group
  • Essay about international finance
  • International Monitory Fund Essay
  • International Communication Essay

Become a StudyMode Member

Sign Up - It's Free