Institutionalisme

Pages: 19 (5331 words) Published: December 24, 2008
Opleiding Handelswetenschappen

Institutionalisme
-
Het effect van bepaalde instituties op
de mate van entrepreneurship.

Docent: Dhr. Stevens
Academiejaar 2008 – 2009

Ben Aerts
Dieter Bruneel
Stijn Bosch
Stefanie Van Besien
Pieter De Zutter
Inhoudstafel

1.Inleiding5
2.Institutionalisme7
3.Instituties9
4.Entrepreneurship11
5.De invloed van enkele instituties op entrepreneurship15
I.Het belastingsbeleid16
II.Sociale zekerheid18
III.Arbeidsmarktreguleringen21

6.Interview23
7.Besluit27
8.Bijlage29
9.Bibliografie31

1. Inleiding

In deze paper willen we nagaan of bepaalde instituties een invloed hebben op het entrepreneurship of zelfstandig ondernemerschap en hoe die eventuele invloed zich praktisch doorvertaald.

Vooreerst beginnen we dit werk met het begrip institutionalisme te verduidelijken en gaan daarna instituties nader bekijken. We kiezen ervoor om de invloed van drie bepaalde instituties verder na te gaan, namelijk het belastingsbeleid, de sociale zekerheid en de arbeidsmarktregulering.

Vervolgens gaan we dieper in op entrepreneurship en hoe het gedefinieerd wordt. Verder gaan we na wat de kenmerken hiervan zijn, hoe het gemeten wordt en wat de determinanten zijn die het ondernemerschap beïnvloeden. We bekijken ook hoe het met het ondernemerschap in België gesteld is in vergelijking met de OESO-landen.

Verder gaan we na welke invloed de belastingsmaatregelen, de regels van de sociale zekerheid en de marktreguleringen specifiek uitoefenen op de mate van ondernemerschap en wat de concrete verschillen zijn tussen werken in dienst van iemand anders of op zelfstandige basis.

Dit alles gaan we vervolgens even toetsen aan de praktijk door middel van een interview met een personeelslid van een Gents ondernemingsloket, om ook eens de visie van iemand te horen met dagdagelijkse ervaring.

Tenslotte komen we tot een algemeen besluit.

2. Institutionalisme

Institutionalisme kunnen we het best omschrijven als een managementperspectief, een invalshoek van waaruit managementfuncties, rollen en andere aandachtspunten, kortom het gedrag van organisaties kan worden bestudeerd. Er bestaan verschillende perspectieven van waaruit het gedrag van organisaties en het management van organisaties in kaart kunnen worden gebracht, de institutionele benadering is er één van. Deze verschillende perspectieven vallen terug te brengen naar vier hoofdstromingen, namelijk het klassiek managementperspectief, het gedragsmatig managementperspectief (of ‘human relations’), het managementperspectief van de systeembenadering en deze van de contingentiebenadering. Andere lenzen van waaruit organisaties kunnen worden bestudeerd zijn het ‘kwantitatief’ perspectief, de besluitvormingstheorie en de stakeholderbenadering. (Vallet, 2006)

Tot in de jaren ‘50 was institutionalisme politicologie, wat zich concentreerde op onderzoek naar de werking van overheidsstructuren maar waarbij aan menselijk gedrag geen aandacht werd besteed. De centrale gedachte in de zienswijze van het ‘historisch’ institutionalisme is deze van de ‘path dependency’. “Een pad is een stevig verankerde wijze van het unificeren, organiseren en reguleren van een beleidsveld.” (Devos, 2006) Het pad dat een institutie in de beginfase zal inslaan bepaalt in grote mate de toekomstige ontwikkelingen van de institutie, ook bij hervormde waarden en normen doorheen de tijd, wordt niet afgeweken van de oorspronkelijk gemaakte keuzes. Het institutionalisme kreeg heel wat kritiek te verduren van andere invalshoeken zoals de ‘human relations’ benadering, het systeemdenken en de besluitvormingstheorie die het gedrag van organisaties niet enkel toekennen aan de invloed van instellingen. Maar in de jaren ‘80 nam de interesse naar politieke instellingen terug toe, geen enkele invalshoek kon de verschillen tussen instellingen op nationaal niveau verklaren zonder te verwijzen naar de invloed van instellingen en de...
Continue Reading

Please join StudyMode to read the full document

Become a StudyMode Member

Sign Up - It's Free