Institucionet Financiare

Only available on StudyMode
  • Pages(s): 15 (3706 words)
  • Download(s): 956
  • Published: June 2, 2010
Read full document
Text Preview
Titujt janë instrumentet financiarë, të cilët emetohen dhe tregtohen për sigurimin e fitimit, nëpërmjet administrimit të të drejtave, që rrjedhin nga zotërimi i tyre. Tek titujt përfshihen aksionet, obligacionet e shoqërive tregtare dhe të pushtetit vendor, bonot e thesarit dhe obligacionet e emetuara nga shtetit shqiptar, titujt e emetuara nga Banka e Shqipërisë, dëftesat tregtare, aksionet ose kuotat e fondeve të investimit, si dhe instrumente të tjera financiare të ngjashme me aksionet, të cilat janë përcaktuar si të tilla nga Autoritetit i Mbikëqyrjes Financiare. Titujt mund të emetohen në lek ose monedhë të huaj. Tregtimi i titujve bëhet në mënyrë të organizuar në bursa të ngritura për të krijuara kushtet për përputhjen e ofertës me kërkesën e titujve. Ndërkohë, bursat që ushtrojnë veprimtarinë në Republikën e Shqipërisë licencohen nga autoriteti, i cili miraton kushtet që duhet të përmbushin bursa dhe tregjet e tjera. Kapitali minimal i një burse është 20 milionë lekë. Ata i publikojnë autoritetit raporte periodike me të dhëna për tregtimin, së bashku me çmimet dhe sasitë e transaksioneve. Bursat i paraqesin publikun vetëm avantazhet e regjistrimit të titujve në listën e bursës dhe avantazhet e tregtimit publik të organizuar.

Ne varesi te kerkesave ne lidhje me transparencen dhe madhesine e emetuesit , dhe ne perputhje me Ligjin per Titujt, Bursa e Tiranes organizon tregjet e meposhtme:

-Tregu Zyrtar
-Tregu Paralel

Tregu Zyrtar eshte tregu “i nivelit te larte” i ndare ne dy nivele tregtimi: Niveli I dhe Niveli II

Tregu Paralel, eshte tregu ne te cilin pranohen per tregtim titujt e shoqerive aksioniere te cilat nuk i plotesojne kriteret per listim ne te dy nivelet e tregut zyrtar

LISTIMI NE TREGUN ZYRTAR
Listimi ne tregun Zyrtar te Burses ndahet ne dy nivele: Niveli I dhe Niveli II Listimi nё nivelin e parë.
Segmenti i aksioneve.
Emetuesi që kërkon të listohet në nivelin e parë duhet të jetë i regjistruar si shoqëri anonime me ofertë...
tracking img