Institucionet Financiare

Continues for 10 more pages »
Read full document

Institucionet Financiare

By | June 2010
Page 1 of 11
Titujt janë instrumentet financiarë, të cilët emetohen dhe tregtohen për sigurimin e fitimit, nëpërmjet administrimit të të drejtave, që rrjedhin nga zotërimi i tyre. Tek titujt përfshihen aksionet, obligacionet e shoqërive tregtare dhe të pushtetit vendor, bonot e thesarit dhe obligacionet e emetuara nga shtetit shqiptar, titujt e emetuara nga Banka e Shqipërisë, dëftesat tregtare, aksionet ose kuotat e fondeve të investimit, si dhe instrumente të tjera financiare të ngjashme me aksionet, të cilat janë përcaktuar si të tilla nga Autoritetit i Mbikëqyrjes Financiare. Titujt mund të emetohen në lek ose monedhë të huaj. Tregtimi i titujve bëhet në mënyrë të organizuar në bursa të ngritura për të krijuara kushtet për përputhjen e ofertës me kërkesën e titujve. Ndërkohë, bursat që ushtrojnë veprimtarinë në Republikën e Shqipërisë licencohen nga autoriteti, i cili miraton kushtet që duhet të përmbushin bursa dhe tregjet e tjera. Kapitali minimal i një burse është 20 milionë lekë. Ata i publikojnë autoritetit raporte periodike me të dhëna për tregtimin, së bashku me çmimet dhe sasitë e transaksioneve. Bursat i paraqesin publikun vetëm avantazhet e regjistrimit të titujve në listën e bursës dhe avantazhet e tregtimit publik të organizuar.

Ne varesi te kerkesave ne lidhje me transparencen dhe madhesine e emetuesit , dhe ne perputhje me Ligjin per Titujt, Bursa e Tiranes organizon tregjet e meposhtme:

-Tregu Zyrtar
-Tregu Paralel

Tregu Zyrtar eshte tregu “i nivelit te larte” i ndare ne dy nivele tregtimi: Niveli I dhe Niveli II

Tregu Paralel, eshte tregu ne te cilin pranohen per tregtim titujt e shoqerive aksioniere te cilat nuk i plotesojne kriteret per listim ne te dy nivelet e tregut zyrtar

LISTIMI NE TREGUN ZYRTAR
Listimi ne tregun Zyrtar te Burses ndahet ne dy nivele: Niveli I dhe Niveli II Listimi nё nivelin e parë.
Segmenti i aksioneve.
Emetuesi që kërkon të listohet në nivelin e parë duhet të jetë i regjistruar si shoqëri anonime me ofertë...

Rate this document

What do you think about the quality of this document?

Share this document

Let your classmates know about this document and more at Studymode.com