IND Holds Formulating

Pages: 29 (8546 words) Published: December 8, 2010
Indholdsfortegnelse
Executive Summary1
Indledning og problemformulering2
Afgrænsning3
Metode3
Kildekritik3
Virksomhedsbeskrivelse4
Intern situationsanalyse5
Regnskabsanalyse5
Værdikædeanalyse8
Rynkebys nuværende vækststrategi12
Ekstern analyse13
Det tyske marked for økologi13
Pest-analyse – det tyske marked generelt14
Markedsanalyse17
Delkonklusion - Porters Five Forces20
Segmentering af konsumentmarkedet21
Opsamling i SWOT25
Intern situation25
Ekstern situation25
Målsætning26
Overordnet/operativt mål26
Forslag til markedsføringsstrategi26
Konkurrencestrategi:26
Vækststrategi27
Prissætningsstrategi27
Promotionstrategi28
Distributionsstrategi28
Delkonklusion29
Aktivitetsplan29
Implementering30
Konklusion30

Executive Summary

Nærværende rapport tager udgangspunkt i en analyse af Rynkeby Foods A/S interne forhold samt en analyse af det (nord)tyske marked med henblik på at eksportere økologisk juice hertil. Rynkeby anses som værende dygtige til at skabe værdi for kunderne, hvilket beror på en stærk organisation, der dog i den analyserede periode har haft svært ved at levere tilfredsstillende regnskabstal.

Der findes ikke nogle åbenlyse hindringer for en penetrering af markedet, men der skal gøres opmærksom på at handelsmiljøet kræver en vis tilvænning. Der hersker forholdsvis stærk konkurrence blandt aktørerne på det økologiske marked, både blandt producenter og udbydere, men samtidig viser alt indikation, at markedet endnu er umættet.

Den anbefalede målgruppe besidder nogle sociologiske karaktiristika, der gør den nem at identificere, ligesom der forefindes masser af supplerende let tilgængelig information. Det vurderes at Rynkebys har gode chancer for succes, hvis det besluttes at indtrænge markedet, med et operativt mål om at blive markedsudfordrer.

Indledning og problemformulering
På baggrund af de seneste års stigende økologiske tendens finder vi det interessant at undersøge og vurdere det tyske marked med henblik på eksport til dette marked.

Vi vil analysere Rynkebys muligheder for at eksportere økologisk juice til det tyske marked. Dette vil vi gøre vha. en intern analyse af virksomheden samt en markedsanalyse. På baggrund af analysen vil vi komme med forslag til markedsføringsplan af Rynkebys økologiske juice på det tyske marked.

Afgrænsning
Vi ønsker at foretage en geografisk afgrænsning af det mulige eksportmarked ved kun at fokusere på det nordlige Tyskland. Derudover har det kun været muligt at finde markedsdata frem til 2009, hvilket gør, at vi ikke kan kommentere på helt nye tendenser. Ydermere er Rynkebys regnskab for 2009 endnu ikke blevet offentliggjort, hvorfor vi tager udgangspunkt i regnskabsårene 2006, 2007 og 2008. Vi har valgt ikke at udfærdige et egentligt budget for indtrængning på det tyske marked, da vi ikke har haft adgang til de nødvendige oplysninger. Et budget vil derfor ikke bliver tilstrækkeligt eller sagligt på baggrund af ovenstående. Vi har valgt generelt ikke at beskrive de enkelte teorier og modeller indgående, da vi ikke finder dette relevant. Dog har vi i forbindelse med f.eks. valg af strategi set os nødsaget til at gå mere i dybden med teorierne for at kunne nå frem til et resultat. Vi har valgt ikke at angive kvantitative mål for Rynkebys eksport til det tyske marked, da dette, med vores forudsætninger, ville blive det rene gætværk. Omkring Rynkebys værdikæde har det enkelte steder været nødvendigt for os at lave nogle antagelser, da vi ikke har haft adgang til al den nødvendige information.

Metode
Vi mener ikke det er relevant at benytte os af diverse kvalitative undersøgelser og derfor vil vi næsten udelukkende benytte os af den offentligt tilgængelige litteratur på området. Denne litteratur vil vi forsøge at vurdere og analysere ved hjælp af relevante teorier og...
Continue Reading

Please join StudyMode to read the full document

You May Also Find These Documents Helpful

  • Hold on Essay
  • Hold It Essay
  • FORMULATING STRATEGIES Essay
  • Inds 400 Essay
  • Essay on IND IN SOCIETY
  • Essay on Ind Aff
  • W2 Ind Essay
  • Ind Assignment Essay

Become a StudyMode Member

Sign Up - It's Free