IKT + e-Learning = Nové formy vzdelávania

Only available on StudyMode
  • Pages: 10 (3255 words)
  • Download(s): 1587
  • Published: February 26, 2007
Read full document
Text Preview
1. Úvod Nové Milénium a budovanie informačnej spoločnosti prinásha so sebou nielen nové perspektívy v ivote ľudí, ale aj nové prístupy k vzdelávaniu. Súčasná doba vy aduje, aby sme zvládli informačné a komunikačné technológie /ICT/ na vyshshej úrovni ako doteraz. Nové počítačové systémy a prepojenia medzi nimi dovoľujú aktívnejshie ako doteraz prenáshať informácie a tým poskytovať zdroje ďalshieho vzdelávania. Jednou z preferovaných foriem je práve Dishtančné vzdelávanie /DiV/ s podporou e-Learningu. Nové prístupy a formy v rámci celoeurópskej dohody o vzdelávaní a zjednotenie kreditných systémov poukázali na veľmi rýchlu adaptáciu Dishtančného vzdelávania práve s podporou e-Learningu. Súčasné ICT dovoľujú realizovať vshetky úrovne tejto formy a poskytujú nové mo nosti aj pre tých, ktorí kvôli nejakým problémom na prezenčné shtúdium nemohli nastúpiť. E-learning poskytuje nové mo nosti nielen vo forme, ale aj v rozsahu a kvalite shtúdia [3]. Pre koho a prečo je určené Dishtančné vzdelávanie /DiV/. Dôvody pre aplikovanie DiV ako rovnocennej formy výučby s prezenčnou formou sú rôzne. Vo vsheobecnosti sú motivované nasledovnými faktormi: tú ba, nutnosť zvýshiť si kvalifikáciu, rozshíriť si mo nosti svojho uplatnenia, naučiť sa niečo nové, snaha otvoriť vzdelávanie aj pre ľudí, ktorí z rozličných dôvodov nemajú mo nosť navshtevovať denné shtúdium, obmedzené priestorové kapacity univerzity a snaha dať mo nosť vzdelávať sa väčshiemu počtu záujemcov, snaha univerzity zoshtíhliť náklady na prevádzku, zefektívniť výučbu a pod. V súčasnosti v mnohých prípadoch DiV je na úrovni kombinovaného shtúdia. Shtudent absolvuje niekoľko stretnutí prezenčne a ostatné po iadavky rieshi asynchrónne prostredníctvom klasickej poshtovej správy alebo prostredníctvom počítačovej siete. Veľakrát sa stretávame eshte aj s materiálmi vo forme kopírovaných textov a kopírovaných počítačových médií ako sú diskety a CD nosiče. Vzhľadom na to, e vývoj informačných a komunikačných technológií postúpil o veľký kus vpred, dostáva sa do popredia nová forma počítačovej aplikácie - a to vzdelávanie cez Internet. Popri termíne Dishtančné vzdelávanie sa objavuje nový pojem e-Learning [6]. 2. Čo je to E-learning? Je to proces, ktorý v mnohom rieshi problémy, s ktorými sme sa stretali pri doterajshom spôsobe DiV. Stretli sme sa aj s definíciou, e je to podmno ina DiV. Jednoducho povedané, je to proces, ktorý rieshi tvorbu interaktívnych multimediálnych kurzov, ich distribúciu k shtudentom a riadenie výučby [5]. Pre formy DiV a hlavne podporu e-learningu je dôle itá analytická príprava, ktorej výstupom sú nasledujúce úvahy: Je potrebné sa zamyslieť nad zvyshovaním nákladov na shtúdium na Vashej shkole? Počet záujemcov o shtúdium na vashej shkole klesá a je potrebné nájsť nové formy shtúdia, trebárs pre tých, ktorí chcú shtudovať inou formou ako prezenčnou? Je nutné zamyslieť sa nad úrovňou prichádzajúcich shtudentov na vashu shkolu? Máte k dispozícii dostatok kurzov, ktoré by bolo mo né asynchrónne shtudovať? Máte dostatočný prehľad o shtúdiu a jednotlivých shtudentoch? Máte dostatočný prehľad, ako sa Vám vracajú investície vlo ené do vzdelávania.? Po takejto analytickej príprave je dôle ité si ujasniť vzťah klasickej formy shtúdia a shtúdia formou DiV s podporou e-learningu. E-Learning si nekladie za cieľ nahradiť v plnej miere klasickú výučbu. Je vshak dobrou doplnkovou formou trebárs aj v takých oblastiach, kde je priamy kontakt pedagóga nezastupiteľný. Je mo né shtudenta akoby predpripraviť "elektronicky", pre ďalshí kontakt s pedagógom. Takýmto spôsobom je mo né niektoré druhy shtúdia rýchlejshie realizovať a tak skrátiť a efektívnejshie vyu iť čas na priame shtúdium. Ako na to - príprava projektu DiV na katedre informatiky Pozitívnym momentom je fakt, e Katedra informatiky má ambíciu zahrnúť formu DiV do procesu vzdelávacej činnosti. Preto na pôde katedry bola v tomto smere vyvinutá aktivita, ktorá v súčasnosti začína naberať reálne kontúry. Vytvorila sa pracovná...
tracking img