IKT + e-Learning = Nové formy vzdelávania

Only available on StudyMode
  • Pages(s): 10 (3255 words)
  • Download(s): 1373
  • Published: February 26, 2007
Read full document
Text Preview
1. Úvod Nové Milénium a budovanie informačnej spoločnosti prinásha so sebou nielen nové perspektívy v ivote ľudí, ale aj nové prístupy k vzdelávaniu. Súčasná doba vy aduje, aby sme zvládli informačné a komunikačné technológie /ICT/ na vyshshej úrovni ako doteraz. Nové počítačové systémy a prepojenia medzi nimi dovoľujú aktívnejshie ako doteraz prenáshať informácie a tým poskytovať zdroje ďalshieho vzdelávania. Jednou z preferovaných foriem je práve Dishtančné vzdelávanie /DiV/ s podporou e-Learningu. Nové prístupy a formy v rámci celoeurópskej dohody o vzdelávaní a zjednotenie kreditných systémov poukázali na veľmi rýchlu adaptáciu Dishtančného vzdelávania práve s podporou e-Learningu. Súčasné ICT dovoľujú realizovať vshetky úrovne tejto formy a poskytujú nové mo nosti aj pre tých, ktorí kvôli nejakým problémom na prezenčné shtúdium nemohli nastúpiť. E-learning poskytuje nové mo nosti nielen vo forme, ale aj v rozsahu a kvalite shtúdia [3]. Pre koho a prečo je určené Dishtančné vzdelávanie /DiV/. Dôvody pre aplikovanie DiV ako rovnocennej formy výučby s prezenčnou formou sú rôzne. Vo vsheobecnosti sú motivované nasledovnými faktormi: tú ba, nutnosť zvýshiť si kvalifikáciu, rozshíriť si mo nosti svojho uplatnenia, naučiť sa niečo nové, snaha otvoriť vzdelávanie aj pre ľudí, ktorí z rozličných dôvodov nemajú mo nosť navshtevovať denné shtúdium, obmedzené priestorové kapacity univerzity a snaha dať mo nosť vzdelávať sa väčshiemu počtu záujemcov, snaha univerzity zoshtíhliť náklady na prevádzku, zefektívniť výučbu a pod. V súčasnosti v mnohých prípadoch DiV je na úrovni kombinovaného shtúdia. Shtudent absolvuje niekoľko stretnutí prezenčne a ostatné po iadavky rieshi asynchrónne prostredníctvom klasickej poshtovej správy alebo prostredníctvom počítačovej siete. Veľakrát sa stretávame eshte aj s materiálmi vo forme kopírovaných textov a kopírovaných počítačových médií ako sú diskety a CD nosiče. Vzhľadom na to, e vývoj informačných a komunikačných technológií postúpil...
tracking img