"Identitet Til Behandling"- En Kvalitativ Studie Av Betydningen Behandlingsopplegget I Terapeutiske Samfunn (Ts) Har for Rusavhengige Menns Identitetskonstruksjon

Pages: 30 (10450 words) Published: October 5, 2010
Bacheloroppgave i Sosiologi
Institutt for Sosiologi og Statsvitenskap, NTNU

”IDENTITET TIL BEHANDLING”

- en kvalitativ studie av betydningen behandlingsopplegget i Terapeutiske Samfunn (TS) har for rusavhengige menns identitetskonstruksjon

Skrevet av: Adel Werner Fares fares@stud.ntnu.no

Innholdsfortegnelse
1.0 Innledning………………………………………………………………………. 2 1.1 Oppgavens tema……………………………………………………………….... 2 1.2 Aktualitet og begrunnelse……………………………………………………….. 2 1.3 Om Terapeutiske samfunn og ”fellesskapet som metode”……………………… 5 1.4 Problemstilling og oppgavestruktur……………………………………………... 6 2.0 Tidligere forskning & teoretisk bakteppe……………………………………. 7 2.1 Tidligere forskning……………………………………………………………… 7 2.2 Identitet ………………………………………………………………………….. 8 2.3 Makt og disiplinering……………………………………………………………. 9 2.4 Nettverk og fellesskap……………………………………………………………11 3.0 Metode………………………………………………………………………….. 12 3.1 Valg av forskningsmetode………………………………………………………. 12 3.2 Utvalget …….…………………………………………………………………… 12 3.3 Informantene…………………………………………………………………….. 13 3.4 Om intervjuene…………………………………………………………………... 14 3.5 Analyse av dataene……………………………………………………………… 14 3.6 Forskerrollen og etiske overveininger………………………………………….. 15 3.7 Validitet, reliabilitet og generaliserbarhet………………….................................. 16 4.0 Analyse…………………………………………………………………………. 17 4.1 Første møtet med TS - ”en ny verden”...................................................................17 4.2 Oppholdet i TS - identitetsutvikling under strukturelt press...................................18 4.3 Etter behandling - møtet med storsamfunnet…………………...............................20 5.0 Oppsummerende drøfting……………………………………………………… 22 6.0 Litteraturliste…………………………………………………………………….25 Vedlegg 1. Selvvalgt pensum……..………………………………………………… 28 Vedlegg 2. Intervjuguide…………………………………………………………… 29

2

1.0 Innledning 1.1 Oppgavens tema Formålet med denne oppgaven er å studere hvordan rusmisbrukere gjennom opphold og behandling i et Terapeutisk Samfunn (TS) lykkes i å rekonstruere sine identiteter, og den betydning behandlingen får for integreringen av tidligere misbrukere i storsamfunnet. Ferdigbehandlede rusmisbrukere anses i utgangspunktet også som ferdig rehabiliterte, men kommer ut i et storsamfunn de ikke har opplevd et fullverdig medborgerskap i på flere år. Rusmiljøet de lenge har vært en del av, har påvirket og formet dem som personer. Den sosialiseringsprosessen medlemmene av ”normalsamfunnet” har vært gjennom, har for flere av rusmisbrukerne vært nærmest ikke-eksisterende. Rusmisbrukere har gjerne gått glipp av de mange samhandlingskoder som finnes i enhver kultur (Berkaak & Frønes 2005). Mange kan ikke huske et liv uten status som avviker, og veien fra behandlingsinstitusjon med fastlagte og trygge rammer, ut i et samfunn de på viktige områder ikke kjenner, kan bli krevende. Tidligere rusmisbrukere skal (re)integreres i samfunnet, og i integreringsfasen må de klare å konstruere en rusfri identitet, - en identitet som både må stå til egne og til storsamfunnets forventninger. Dette kan oppleves som konfliktfylt, og den virkelige kampen for mange begynner først nå. Eller, som Furuholmen (1993: forside) sier det: ”Problemet er ikke å slutte med heroin. Problemet er å starte et nytt liv.” Mange klarer det ikke. ”Hvem er jeg?” sies å være det moderne kjernespørsmål (Giddens 2003), og det dreier seg om identitet. Identitetsbegrepet brukes på flere måter, og har gitt impulser i flere retninger. Ifølge Frønes (2004) snakker samfunnsvitenskapen både om klasseidentitet, familieidentitet, kjønnsidentitet og en senmoderne identitet. Sistnevnte er en identitet som mennesker selv må konstruere og som på ingen måte er gitt og selvfølgelig. Etter hvert som samfunnet blir stadig mer fragmentert, blir også identiteten vanskeligere å skape (ibid). I dag både kan og må mennesker i større grad konstruere sin egen unike identitet, og er i mindre grad enn tidligere bundet av tradisjonelle...
Continue Reading

Please join StudyMode to read the full document

You May Also Find These Documents Helpful

  • ENS 303 Essay
  • Analyse Av Kampanjen Til Statens Vegvesen Essay
  • It Is I Essay
  • Caribbean Studie Essay
  • ts eliot Essay
  • i posted this because i was forced to Research Paper
  • En Nanban Essay
  • Gaming EN Essay

Become a StudyMode Member

Sign Up - It's Free