Huwelijk in China

Pages: 14 (4537 words) Published: April 19, 2011
Inhoudstafel

1)Inleiding
2)Het huwelijk in China
Traditioneel China
Huwelijkswet van 1950
Huwelijkswet van 1980
Herziening van 2001
Heden
3)Huwelijksbepalingen
Wanneer mag men huwen?
Huwelijksregistratie
Nietigverklaring
Conclusie
4)Gevolgen van een huwelijk
Familiale gevolgen
Goederen en vermogen
5)Echtscheiding
Wanneer scheiden?
Wat gebeurt er met goederen?
6)Conclusie
7)Bibliografie
8)Bijlage: Huwelijkswet van 2001
9)Bijlage: Reglement van Huwelijksregistratie

1) Inleiding

Een thema zoeken om onderzoek naar te doen is uiteraard de eerste stap van een onderzoeksproces. Uit de vele interessante onderzoeksgebieden die het moderne Chinese recht te bieden heeft heb ik het huwelijk in China gekozen. Omdat dit natuurlijk verschillende aspecten omvat, en zo een veel te uitgebreid thema vormt voor deze paper, was het noodzakelijk dat ik een van deze vele aspecten uitkoos en daarnaar onderzoek zou doen. Ik opteerde voor de gevolgen van een hedendaags Chinees huwelijk, betreffende familie en goederen als gesteld in de Huwelijkswet van 2001. Eerst werp ik een korte blik op de geschiedenis van het huwelijk in China. Daarna bespreek ik de voorwaarden om een huwelijk te sluiten. Dan zal ik de belangrijkste wettelijke gevolgen, zowel familiaal als betrekking hebbend op goederen, van een huwelijk aanstippen om tot slot nog even de echtscheiding te bespreken: wanneer kan men scheiden en wat gebeurt er dan met bezittingen? Enkele van de vragen waarop ik in deze paper antwoorden probeer te vinden zijn: -Wanneer is het in China toegestaan te huwen en wanneer niet? -Hoe verloopt een huwelijksregistratie?

-Hoe worden bezittingen, inkomsten,... verdeeld na het huwelijk? -Hoe zit het met bezittingen, geld, kinderen,... bij een echtscheiding?

2) Het huwelijk in China

Traditioneel China
Laat ik beginnen met wat geschiedenis. Volgens de Chinese traditie is de vader-zoon relatie een van de steunpilaren van de Chinese cultuur, die patriarchale kenmerken had. De vrouwen waren ondergeschikt aan mannen. In het traditionele huwelijkssysteem betekende dit dat de ouders een echtgenote uitkozen voor hun zoon. De voornaamste taken van deze echtgenote waren enerzijds de familie voortzetten door zonen ter wereld te zetten en anderzijds loyaal en gehoorzaam te zijn aan haar man. Deze kenmerken waren veel belangrijker dan de gevoelens die de zoon voor het meisje had. Omdat de ouders bijna altijd opteerden voor een loyale en goede kandidaat, werd het ideaal van de familiale cultuur perfect ingevuld . De keerzijde van deze methode is uiteraard dat de Chinese huwelijken de man belangrijker stellen dan de vrouw, de ongelijkheid tussen de seksen werd aardig in de verf gezet.

Huwelijkswet van 1950
De communistische overheid trachtte dit systeem af te schaffen. In 1950 werd de eerste huwelijkswet van de Volksrepubliek China goedgekeurd en aangenomen. Het was de tweede wet, na de wet over landhervorming, die het nieuwe regimpe uitvaardigde, waaruit blijkt dat het huwelijk een belangrijk punt was in de Chinese maatschappij. Het vroegere “feodale” systeem, dat een huwelijk zag als een verbintenis tussen twee families omwille van economische en familiale redenen, werd afgeschaft en vervangen door een systeem van vrijheid van huwelijkssluiting en rechtsgelijkheid tussen man en vrouw. Maar deze overgang liep niet op rolletjes. Vele traditioneel ingestelde Chinese ouders kozen nog steeds een vrouw uit voor hun zonen. Het duurde tot zeker begin 1970 dat enkele dappere mannen en vrouwen zich waagden aan het vrije huwelijkssysteem . Van dan af staken er meer en meer conflicten tussen de jongere en de oudere generatie de kop op, vooral in de steden: jongelingen waren niet meer geïnteresseerd in de voortzetting van de familielijn en streefden romantiek en gevoelens na, terwijl de ouderen dit maar niets vonden. Op het platteland was deze nieuwe wet ofwel niet doorgedrongen door slechte communicatie, ofwel wisten de bewoners...
Continue Reading

Please join StudyMode to read the full document

You May Also Find These Documents Helpful

  • China Essay
  • Essay about Communism In China
  • China Essay
  • China Essay
  • China Essay
  • China Essay
  • China Essay
  • China Essay

Become a StudyMode Member

Sign Up - It's Free